Regulamin korzystania

Wersja do wydrukuWersja PDF

  

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Miasteczko Ruchu Drogowego zarządzane jest przez Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

2.    Każdy korzystający z miasteczka zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i przestrzegania jego zasad.

3.    Miasteczko służy do nauki zasad ruchu drogowego w warunkach symulacji rzeczywistego  ruchu  drogowego.

4.    Użytkownik niestosujący się do postanowień regulaminu może zostać pozbawiony  możliwości  korzystania  z  urządzeń.

 

II. ZASADY  KORZYSTANIA Z MIASTECZKA RUCHU  DROGOWEGO

1.    Korzystanie z miasteczka jest bezpłatne.

2.    Korzystanie z urządzeń miasteczka dozwolone jest tylko dla użytkowników wyposażonych w odpowiednie zabezpieczenia (w szczególności kask ochronny posiadający odpowiedni atest).

3.    Dzieci w wieku do 13 lat mogą korzystać z urządzeń wyłącznie pod opieką rodziców bądź opiekunów.

4.    Użytkownicy miasteczka powinni przestrzegać usytuowanych w miasteczku znaków ruchu drogowego, a także nie mogą swym zachowaniem powodować sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu dla samych siebie, innych użytkowników, a także osób towarzyszących.

5.    Należy zwracać bezwzględną uwagę na innych użytkowników w celu wyeliminowania  kolizji  powodującej  zagrożenie  dla  zdrowia  i życia.

6.    Podczas korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego na powierzchni całego obszaru miasteczka nie wolno pozostawiać żadnych przedmiotów lub sprzętu, które mogłyby utrudniać jego funkcjonowanie lub zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

7. Przed rozpoczęciem korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego należy upewnić się, czy jego powierzchnia jest bezpieczna i poruszanie się po niej nie zagraża zdrowiu i życiu użytkownika, co wynika z różnych warunków pogodowych i niemożliwych do przewidzenia innych sytuacji. 

8.    Miasteczko czynne jest wg następującego harmonogramu:


- w dni powszednie w godz. 9-12 otwarte jest dla szkół,
- w dni powszednie w godz. 12-19 oraz w weekendy w godz. 9-19 otwarte jest dla osób indywidualnych.
 

9.    Termin korzystania z miasteczka dla grup zorganizowanych  należy uzgodnić z dwudniowym wyprzedzeniem z pracownikiem Parku  Rozrywki LPKiW, tel. 664-131-682, e-mail : dagmara.myszkowska@myslecinek.pl.

III. ZABRANIA   SIĘ:

1.            korzystania z miasteczka w stanie po spożyciu napojów alkoholowych, narkotyków i innych odurzających środków,

2.            instalowania indywidualnych urządzeń i  sprzętu niebędącego na wyposażeniu  miasteczka,

3.            korzystania z urządzeń oznakowanych jako nieczynne lub uszkodzone.

 

IV. ZASADY   ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.            LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powodujące szkodę na życiu i zdrowiu użytkowników Miasteczka Ruchu Drogowego spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, warunkami pogodowymi lub innymi niedającymi się przewidzieć sytuacjami.

2.            LPKiW nie odpowiada za mienie użytkowników pozostawione  na  terenie miasteczka.

3.            Korzystający z miasteczka, a także ich opiekunowie, biorą pełną odpowiedzialność za swoje czyny  w stosunku do siebie i innych użytkowników.

4.            Skargi i uwagi, a także zgłoszenia niewłaściwego zachowania się uczestników,  można kierować do Zarządu Spółki w Bydgoszczy, ul. Gdańska  173-175, tel. 52-328-00-09.

 

V. TELEFONY ALARMOWE

 997  POLICJA                        

 998  STRAŻ  POŻARNA

 999  POGOTOWIE  RATUNKOWE                    

 986  STRAŻ  MIEJSKA

 

 

                                                                                Prezes zarządu LPKiW

Partnerzy

Sponsorzy