Ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze oferty - przetarg nieograniczony pn.: Dozór obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy

Przetargi: 

Bydgoszcz, 17.11.2017r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 4/UZP/PT/2017 pn.: Dozór obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy, zgodnie z art. 92 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. / uPzp –tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579.

Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 30 tys. EURO na dostawę 11 szt. wózków do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy.

Przetargi: 

Bydgoszcz, dnia 06.11.2017 r.
10/PM/2017
Ogłoszenie
Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie o wartości zamówienia poniżej 30 tys. EURO
na dostawę 11 szt. wózków do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku
„Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
wraz z ich uruchomieniem na płycie jezdnej autodromu LPKiW
1. Opis przedmiotu zamówienia:

Informacje z otwarcia ofert zadania pn.: Dozór obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy

Przetargi: 

1)Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 787090,28 zł brutto.
2) Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
1. TS Patrol Ochrona i Mienia, Tomasz Sawicki, 03-138 Warszawa, ul. Strumykowa 69 m. 67.
2. EKOTRADE Spółka z o.o. ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, Pełnomocnictwo EKOTRADE Sp. z o. o. w Bydgoszczy ul. Fabryczna 11, 85-741 Bydgoszcz.
3. HUNTERS Sp. z o.o., ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane pn.: WYKONANIE I MONTAŻ 28 PAWILONÓW HANDLOWYCH (STRAGANÓW DREWNIANYCH) JAKO OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ KIERMASZU NA RYBIM RYNKU W BYDGOSZCZY

Przetargi: 

Ogłoszenie nr 606301-N-2017 z dnia 2017-10-24 r.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: WYKONANIE I MONTAŻ 28 PAWILONÓW HANDLOWYCH (STRAGANÓW DREWNIANYCH) JAKO OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ KIERMASZU NA RYBIM RYNKU W BYDGOSZCZY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Ogłoszenie przetarg nieograniczony - usługi pn.: Dozór obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy

Przetargi: 

Ogłoszenie nr 601967-N-2017 z dnia 2017-10-13 r.
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: Dozór obiektów na terenie Leśnego
Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie nr 500046507-N-2017 z dnia 20-10-2017 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 20.10.2017r.
Zmiana z dnia 20.10.2017r. terminu składania i otwarcia ofert-SIWZ
Zmiana z dnia 20.10.2017r. formularza ofertowego
Zmiana z dnia 20.10.2017r. zapisów w umowie

Zawiadomienie o wyborze oferty - postępowanie nr 4/UZP/PZ/2017

Przetargi: 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy:              przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. Usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowodnych w Akwarium-Terrarium w Bydgoszczy wraz z dostawą żywych zwierząt słodkowodnych nr 4/UZP/PZ/2017

Ogłoszenie przetarg nieograniczony - roboty budowlane pn.:WYKONANIE I MONTAŻ 28 PAWILONÓW HANDLOWYCH (STRAGANÓW DREWNIANYCH) JAKO OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH ZWIĄZANYCH Z OGRANIZACJĄ KIERMASZU NA RYBIM RYNKU W BYDGOSZCZY

Przetargi: 

Ogłoszenie nr 598604-N-2017 z dnia 2017-10-06 r.
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: WYKONANIE I MONTAŻ 28
PAWILONÓW HANDLOWYCH (STRAGANÓW DREWNIANYCH) JAKO OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH
ZWIĄZANYCH Z OGRANIZACJĄ KIERMASZU NA RYBIM RYNKU W BYDGOSZCZY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu

Partnerzy

Sponsorzy