Ogłoszenia

Dostawa wołowiny, królików i mrożonych zwierząt laboratoryjnych

Przetargi: 

Ogłoszenie nr 505037-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: Dostawa wołowiny, królików i mrożonych zwierząt laboratoryjnych do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane pn.:Zaprojektowanie i wykonanie Biegunarium na terenie ZOO w Myślęcinku

Przetargi: 

Ogłoszenie nr 635528-N-2017 z dnia 2017-12-22 r.

Uwaga Wykonawcy!
W załączeniu odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy z dnia 10.01.2018r.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: Zaprojektowanie i wykonanie Biegunarium na terenie ZOO w Myślęcinku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi pn.: Dozór obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy

Przetargi: 

Ogłoszenie nr 500079354-N-2017 z dnia 21-12-2017 r.
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: Dozór obiektów na
terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Zawiadomienie o wyborze oferty - przetarg nieograniczony pn.: Dozór obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy

Przetargi: 

Bydgoszcz, 17.11.2017r.
Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 4/UZP/PT/2017 pn.: Dozór obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy, zgodnie z art. 92 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. / uPzp –tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579.

Informacje z otwarcia ofert zadania pn.: Dozór obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy

Przetargi: 

1)Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 787090,28 zł brutto.
2) Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
1. TS Patrol Ochrona i Mienia, Tomasz Sawicki, 03-138 Warszawa, ul. Strumykowa 69 m. 67.
2. EKOTRADE Spółka z o.o. ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, Pełnomocnictwo EKOTRADE Sp. z o. o. w Bydgoszczy ul. Fabryczna 11, 85-741 Bydgoszcz.
3. HUNTERS Sp. z o.o., ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane pn.: WYKONANIE I MONTAŻ 28 PAWILONÓW HANDLOWYCH (STRAGANÓW DREWNIANYCH) JAKO OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ KIERMASZU NA RYBIM RYNKU W BYDGOSZCZY

Przetargi: 

Ogłoszenie nr 606301-N-2017 z dnia 2017-10-24 r.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: WYKONANIE I MONTAŻ 28 PAWILONÓW HANDLOWYCH (STRAGANÓW DREWNIANYCH) JAKO OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ KIERMASZU NA RYBIM RYNKU W BYDGOSZCZY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Partnerzy

Sponsorzy