Regulamin LPKiW

Wersja do wydrukuWersja PDF

R E G U L A M I N

korzystania z usług świadczonych przez

LEŚNY PARK KULTURY I WYPOCZYNKU „MYŚLĘCINEK”

SPÓŁKA  Z O.O.  W  BYDGOSZCZY

 

§ 1.  ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG PARKU „MYŚLĘCINEK”

 

1. Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, zwany dalej Parkiem „Myślęcinek”, świadczy usługi gwarantujące użytkownikom powszechny dostęp do następujących obiektów:

 

1)            OGRÓD BOTANICZNY  

2)            OGRÓD ZOOLOGICZNY

3)            PARK ROZRYWKI 

4)            CAŁOROCZNE CENTRUM SPORTU I REKREACJI:

a) STOK NARCIARSKI Z WYCIĄGAMI NARCIARSKIMI

b)  POLE GOLFOWE

5)            ZBIORNIKI POŁOWU RYB

6)            KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ (operator zewnętrzny)

7)            OŚRODEK REKREACJI KONNEJ  (operator zewnętrzny)

8)            TERENY CISZY LEŚNEJ

9)            MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

10)           WYBIEG DLA PSÓW

11)           HALA SPORTOWA – SKATEPARK

12)           WAKEPARK

13)           PLAŻA

    

2.  Przebywający na terenach Parku „Myślęcinek” zobowiązani są do zachowania ogólnych zasad:

1)            zachowania  ciszy i  spokoju,

2)            przestrzegania porządku i czystości,

3)            poszanowania obiektów i urządzeń,

4)            przestrzegania znaków drogowych i innych oznaczeń na terenie Parku,

5)            zapoznania się z regulaminami korzystania z obiektów i urządzeń udostępnionych odwiedzającym Park.

Regulaminy dostępne są przy wejściach do obiektów oraz na stronie internetowej www.myslecinek.pl.

 

 3.  Na terenach Parku „Myślęcinek”  zezwala  się  na:

1)            jazdę wózkami  akumulatorowymi,

2)            jazdę rowerami po drogach i ścieżkach parkowych, z wyłączeniem Ogrodu Botanicznego, Ogrodu Zoologicznego, Parku Rozrywki, Ośrodka Rekreacji Konnej oraz pola golfowego,

3)            korzystanie z urządzeń parkowych zgodnie z ich przeznaczeniem,

4)            jazdę konną po lesie drogami leśnymi wyznaczonymi przez Zarząd Parku „Myślęcinek” oraz nadleśniczego, na odpowiednio oznaczonym terenie,

5)            korzystanie z łąk i muraw trawiastych.

 

4. Handel na terenie Parku „Myślęcinek” jest dozwolony tylko w wyznaczonych miejscach i za zgodą Zarządu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

 

5. Ze względu na bogactwo unikatowej różnorodnej flory i fauny, przebywającym na terenie Parku  „Myślęcinek”  zabrania  się:

 

1)            puszczania psów bez smyczy i prowadzenia psów uznanych za agresywne oraz ich mieszańców bez kagańca,

2)            wprowadzania zwierząt na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,

3)            zanieczyszczania lasów, wód i gleby,

4)            niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystyczno-rekreacyjnych, technicznych oraz znaków i tablic,

5)            płoszenia zwierzyny, niszczenia lęgowisk i gniazd, innych schronień i miejsc rozrodu, nor i mrowisk,

6)            niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin oraz zrywania kwiatów,

7)            łowienia ryb bez zezwolenia,

8)            kąpieli oraz mycia samochodów w zbiornikach parkowych,

9)            wjazdu pojazdów samochodowych, oprócz posiadających przepustkę  wydaną przez Zarząd Parku,

10)         parkowania pojazdów na poboczach trawiastych oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu,

11)         samowolnego rozpalania ognisk i stwarzania zagrożenia pożarowego, grillowania poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez Zarząd Parku „Myślęcinek”.

12)         bez zgody Zarządu Parku:

a)            biwakowania,

b)           urządzania imprez i zawodów sportowych,

c)            stawiania obiektów, urządzeń i reklam,

13)         wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenach parkowych, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu w punktach sprzedaży tych napojów.

 

§ 2.  ZASADY UDOSTĘPNIANIA OBIEKTÓW PARKOWYCH

 

 1. Korzystanie z udostępnionych obiektów parkowych odbywa się na zasadach 

      odpłatnych i  nieodpłatnych.

 

1)            Obiekty Parku „Myślęcinek” udostępnione klientom odpłatnie:

a)            Ogród Zoologiczny  (zwiedzanie),

b)           Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej,

c)            urządzenia Parku Rozrywki,

d)           wyciągi narciarskie,

e)           parkingi  (podczas imprez oraz w soboty i niedziele, dni świąteczne),

f)            pole golfowe,

g)            zbiorniki wodne,

h)           Ośrodek Rekreacji Konnej,

i)             szalety,

j)             miejsca i obiekty handlowe,

k)            wakepark,

l)             hala sportowa – skatepark.

 

2. Ceny za korzystanie z usług świadczonych przez Park „Myślęcinek” ustala Zarząd Spółki, a za usługi dla obiektów wydzierżawionych znajdujących się  na  terenach  Parku,  operatorzy  zewnętrzni.

3. Zasady korzystania z odpłatnych usług świadczonych przez Park „Myślęcinek”:

   1.  zakupiony bilet trzeba zachować do kontroli,

   2.  bilet ważny jest tylko w dniu zakupu,

   3.  prawidłowo skasowany bilet powinien mieć oderwany kupon kontrolny lub inną  trwałą  cechę,

   4.   wędkowanie odbywa się tylko na podstawie wykupionych zezwoleń,

   5. kontrole biletów może przeprowadzić osoba posiadająca pisemne upoważnienie Zarządu Spółki Parku  „Myślęcinek”.

 

 

2.)  Obiekty Parku „Myślęcinek” udostępnione klientom nieodpłatnie:

1.  Ogród Botaniczny   (zwiedzanie od godziny 900 do zmierzchu),

2.  pozostałe tereny  zieleni  Parku,

3.  place zabaw,

5.  boiska piłkarskie i korty tenisowe,

6.  wybieg dla psów,

7.  Miasteczko Ruchu Drogowego,

8.  plaża.

 

§ 3.  OBOWIĄZKI  SPÓŁKI  WOBEC  ODWIEDZAJĄCYCH

 

1.  Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy świadcząc usługi, realizuje następujące obowiązki wobec odwiedzających tereny parkowe:

1)            regularnie informuje o zasadach korzystania z usług świadczonych przez Park „Myślęcinek” w sposób zwyczajowo przyjęty,

2)            zapewnia swobodny dostęp do wszystkich obiektów parkowych,

3)            dba o bezpieczeństwo odwiedzających Park poprzez wytyczenie tras spacerowych, ścieżek,

4)            utrzymuje w ładzie i czystości urządzenia i tereny parkowe,

5)            dopuszcza do użytku sprawne technicznie urządzenia rozrywkowe,

6)            przeciwdziała niszczeniu dobra wspólnego,

7)            popularyzuje wartości przyrodnicze - ścieżka dydaktyczna,

8)            umożliwia uprawianie różnych dyscyplin sportowych oraz rekreację czynną i bierną,

9)            uatrakcyjnia pobyt poprzez organizowanie wielu imprez, festynów, itp.

10)         wzbogaca ekspozycję i hodowlę zwierząt w zoo,

11)         utrzymuje wysoki poziom higieny zwierząt i wybiegów,

12)         działa na rzecz ochrony i zachowania różnorodności gatunkowej fauny i flory,

13)         tworzy nowe kolekcje gatunków i ich grup ekologicznych,

14)         wzbogaca ekspozycję terenową drzew, krzewów i roślin zielonych,

15)         opracowuje programy dydaktyczne z zakresu wiedzy botanicznej i ogrodniczej,

16)         upowszechnia edukację ekologiczną dzieci i młodzieży,

17)         udoskonala formy ekspozycji – zapoznaje społeczeństwo z problemem wymierania gatunków oraz metodami zapobiegania tym procesom o  zachowanie  bioróżnorodności.

 

§ 4.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1.  Kontrolę przestrzegania regulaminu sprawują upoważnieni pracownicy Parku „Myślęcinek”.

  2.  Osobom naruszającym obowiązujące przepisy na terenie Parku „Myślęcinek” nie przysługuje zwrot należności za bilet w przypadku zmuszenia ich do opuszczenia obiektów  parkowych.

 

                                                                                                              PREZES ZARZĄDU

                                                                                                              Marcin Heymann

 

Regulamin zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy - zarządzenie Nr  268/2014  z  dnia  28  kwietnia 2014 roku.  


 

Partnerzy

Sponsorzy