„Dostawa środków czystości do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku”

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
2/PM/2018
Rodzaj zamówienia: 

Bydgoszcz, 18.06.2018
UWAGA WYKONAWCY!

ZMIANA w zał. 1 w tabeli w poz. 43:
BYŁO:
Chusteczki nawilżane duże 800 szt.
JEST:
Chusteczki nawilżane duże 80 opak.

ZMIANA W OGŁOSZENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
BYŁO:
Oferty z ceną należy skutecznie dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dostawa środków czystości do LPKiW” do sekretariatu LPKiW, do dnia 19.06.2018 r., do godz. 9:00 na adres: Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym (zał. 1).
JEST:
Oferty z ceną należy skutecznie dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dostawa środków czystości do LPKiW” do sekretariatu LPKiW, do dnia 28.06.2018 r., do godz. 9:00 na adres: Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym (zał. 1).

ZMIANA W OGŁOSZENIU TERMINU OTWARCIA OFERT
BYŁO:
Otwarcie ofert, jawne dla oferentów, nastąpi w dniu 19.06.2018 r. o godz. 9:30 w świetlicy LPKiW, I piętro (teren bazy technicznej) ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz.
JEST:
Otwarcie ofert, jawne dla oferentów, nastąpi w dniu 28.06.2018 r. o godz. 9:30 w świetlicy LPKiW, I piętro (teren bazy technicznej) ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz.

Bydgoszcz, dnia 13.06.2018 r.
Nr postępowania 2/PM/2018
OGŁOSZENIE– usługa/dostawa/roboty budowlane*
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
ogłasza postępowanie wg procedury uproszczonej – poniżej 30.000 Euro
bez zastosowania uPzp na usługi/dostawy/roboty budowlane*
pn.: „Dostawa środków czystości do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku”
I. ZAMAWIAJĄCY:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz
tel. 052/ 328-00-09 fax 052/ 328-00-24 strona: www.myslecinek.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Szczegółowa charakterystyka zamówienia (CPV 39830000-9):

L.p. Nazwa ilość/sztuki
1. ręcznik papierowy dwupak 120 op.
2. ręcznik papierowy biały gruba rolka (proszę określić ilość
metrów minimum 50 m)
1600 szt.
3. papier toaletowy JUMBO celuloza biały 1500 szt.
4. papier toaletowy biały (x8)- gramatura nie mniej niż 35
g/m2
25 op.
5. mydło z dozownikiem 0,5 l 100 szt.
6. mydło 5 l 70 szt.
7. Cillit kamień i rdza żel 50 szt.
8. tytan WC 0,7 l 200 szt.
9. Domestos 1,25 l 20 szt.
10. kret 1 kg 15 szt.
11. ACE wybielacz 1 l 60 szt.
12. odświeżacz w aerozolu BRISE 200 szt.
13. odświeżacz w żelu stojący 100 szt.
14. płyn do szyb 0,5 l z rozpylaczem 200 szt.
15. szczotka WC kpl. 5 szt.
16. kostka toaletowa z koszykiem DOMESTOS 140 szt.
17. krążek do spłuczki 30 szt.
18. płyn do naczyń Ludwik 0,5 l 90 szt.
19. płyn do naczyń Ludwik 5 l 50 szt.
20. płyn do naczyń PUR 0,9 l 10 szt.
21. mleczko do czyszczenia CIF 0,7l 50 szt.
22. płyn Sidolux uniwersalny 1 l 160 szt.
23. pronto p/kurzowi w aerozolu 15 szt.
24. sidolux do mycia paneli i drewna 20 szt.
25. ścierki do naczyń zwykłe 500 szt.
26. ścierka do podłóg gruba pomarańczowa 20 szt.
27. gąbki do naczyń małe A’10 10 opak. (100 szt.)
28. ostre gąbki do naczyń duże A’5 26 opak. (130 szt.)
29. zmywak do teflonu 100 szt.
30. worek 35 l.(firma MASTER) – 50 szt. w opakowaniu 50 rol.
31. worek 60 l. (firma MASTER) – LDPD – 50 szt. w opakowaniu 200 rol.
32. worek 120 l. (firma MASTER) – LDPD – 10 szt. w opakowaniu 450 rol.
33. worek 160 l. (firma MASTER) – LDPD – 10 szt. w opakowaniu 400 rol.
34. worek 240 l. (firma MASTER) – LDPD – 10 szt. w opakowaniu 300 rol.
35. miotła uliczna z drewnianym trzonkiem kpl. 15 szt.
36. kij długi z gwintem 20 szt.
37. miotła ogrodowa kpl 15 szt.
38. miotła zamiatacz-mieszanka-drewniana 20 szt.
39. mop sznurkowy kpl. 10 szt.
40. wiadro do mopa 5 szt.
41. rękawice lateksowe op. 100 szt. 50 opak.
42. pasta BHP ze ścierniwem 30 szt.
43. chusteczki nawilżane duże 80 szt
.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania zamienników.
Nie dopuszcza się złożenia oferty na worki innej firmy.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
12 miesięcy od daty podpisania umowy
IV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
30 dni
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium oceny: cena jest jedynym kryterium wyboru.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto zgodnie z
formularzem ofertowym.
Zamawiający przewiduje możliwości uzupełnienia brakujących w ofercie informacji i
dokumentów, dopuszcza się występowanie do Wykonawcy, celem wyjaśnienia ewentualnych
wątpliwości. W przypadku braku skutecznej odpowiedzi na wezwanie, nastąpi odrzucenie
oferty. W takim przypadku komisja przetargowa przeanalizuje zawartość następnej w
kolejności oferty posiadającej najniższą wartość brutto. Zamawiający dopuszcza wybór
następnej najkorzystniejszej oferty z listy Wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w
postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium „spełnia/nie spełnia”, na podstawie
dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty.
VII. OPIS OFERTY MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty z ceną należy skutecznie dostarczyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Dostawa środków czystości do LPKiW” do sekretariatu LPKiW, do dnia 19.06.2018 r.,
do godz. 9:00 na adres: Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w
Bydgoszczy ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz Oferty należy składać na załączonym
formularzu ofertowym (zał. 1).
VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego
postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
IX. OTWARCIE OFERT:
Otwarcie ofert, jawne dla oferentów, nastąpi w dniu 19.06.2018 r. o godz. 9:30 w świetlicy
LPKiW, I piętro (teren bazy technicznej) ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz.
Sprawę prowadzi: Monika Gałęcka – tel. 52 328 00 009 wew. 45 lub 607 660 757
w godz. 800 -1400.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.myslecinek.pl oraz na tablicy
ogłoszeń Zamawiającego.
Zał. 1 – formularz ofertowy
Zał. 2 – wzór umowy
Zał. 3 - obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
Sporządził: Zatwierdził:

Partnerzy

Sponsorzy