Konkurs ofertowy na dzierżawę obiektu gastronomicznego „Chatka Dino” położonego w Parku Rozrywki przy ul. Rekreacyjnej w Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
4/D/PM/2018
Rodzaj zamówienia: 

Bydgoszcz, dnia 08.11.2018 r.
Ogłoszenie

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofertowy na dzierżawę obiektu gastronomicznego „Chatka Dino”
położonego w Parku Rozrywki przy ul. Rekreacyjnej w Bydgoszczy

1.Przedmiot dzierżawy:
obiekt gastronomiczny „Chatka Dino” wraz z ogródkiem posadowiony na części działki nr 41 obręb 367 przy ul. Gdańskiej 173-175, zlokalizowany na terenie sektora wejściowego do Parku Dinozaurów i Parku Rozrywki. Działka w zarządzaniu przez Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy (dokładna lokalizacja na załączniku graficznym nr 1).

Opis przedmiotu dzierżawy:
Budynek drewniany z dachem dwuspadowym posadowiony na gruncie na bloczkach betonowych, bez fundamentów trwale osadzonych w gruncie. Konstrukcje stanowią podwaliny z bali drewnianych dwustronnie ściętych, na których zakotwiono słupy okrągłe z bali z belkowaniem górą, na którym oparty jest dach jętkowy z tarcicy. Pokrycie stanowią deski nieobrzynane bite na zakład. Ściana frontowa z parapetem, ladą, nad którą zamontowane zostały okiennice z zawiasami pasowymi w górnej części przy ryglu. Odchylenie okiennic do góry pozwala otworzyć górną część ściany na całym froncie. Podłoga w pawilonie i taras przed ścianą frontową z nawierzchnią z desek na podbudowie z bali. Drzwi wejściowe drewniane zlokalizowane po środku ściany bocznej południowej, zamykane na stalową zasuwę z kłódką.

2.Powierzchnia terenu dzierżawy:
60 m2 - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej około 25 m2, obiekt gastronomiczny „Chatka Dino” oraz około 35m2 na ogródek.

3.Warunki dzierżawy:
a) okres dzierżawy: na czas określony 2 lat z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia;
b) minimalna stawka dzierżawy (cena wywoławcza ) w ujęciu – średnioroczny miesięczny czynsz wynosi: 1.860,00 zł brutto.
Stawka dzierżawy będzie podzielona na:
- czynsz w sezonie wiosenno–letnim, liczony od 1 kwietnia do 30 września, w wysokości min. 3400,00 zł brutto miesięcznie;
- czynsz w sezonie jesienno–zimowym, liczony od 1 października do 31 marca, w wysokości min. 320,00 zł brutto miesięcznie.
Wysokość czynszu w ciągu całego roku działalności: 22.320,00 zł brutto.
Kwota ta będzie w kolejnych latach powiększana o wskaźnik inflacji.

4.Dostęp do mediów:
a) prąd;
b) woda (sezonowa w okresie IV-XI);
c) rozliczenie mediów będzie odbywać się na zasadzie odczytu podliczników;
d) Dzierżawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na wywóz nieczystości stałych-śmieci.

5.Sposób przekazania terenu:
Dzierżawca przejmuje obiekt wraz z przyległym ogródkiem w stanie obecnym, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. Wszystkie prace związane z remontami i modernizacją odbywają się staraniem i na koszt Dzierżawcy (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów) i muszą uzyskać pisemną zgodę Wydzierżawiającego.

6.Sposób przygotowania oferty:
Oferty prosimy skutecznie składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa obiektu gastronomicznego „Chatka Dino” na terenie Parku Rozrywki”.
Oferty złożone w niezamkniętej kopercie bądź oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi.
Sprawę prowadzi: Andrzej Kowalski – tel. 605 630 005, Monika Gałęcka-Stochmal – tel. 607 660 757.

7. Oferta winna zawierać:
a) Imię, nazwisko i adres oferenta lub firmy oraz siedzibę i adres, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub podmiot ( w przypadku osób prawnych należy złożyć aktualne dokumenty rejestracyjne potwierdzające prawa do reprezentowania podmiotu);
b) koncepcję prowadzenia punktu;
c) formularz ofertowy ( zał Nr 2) z oferowanym średniorocznym czynszem miesięcznym brutto (dodatkowo rozbity w ujęciu sezonu wiosenno-letniego, liczonego od 1 kwietnia do 30 września oraz sezonu jesienno-zimowego, liczonego od 1 października do 31 marca);
d) oświadczenie, że oferent zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem ,lokalizacją punktu, stanem obiektu, znane mu są warunki dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
e) kopię polecenia przelewu bądź dowodu wpłaty w kasie LPKiW wadium, zgodnie z pkt.8;
f) oświadczenie Oferenta, iż prowadził działalność określoną w ogłoszeniu minimum sześć miesięcy. Oświadczenie winno zawierać adres miejsca prowadzonej działalności;
g) oświadczenie o niekaralności.

8.Wadium:
a) Każdy oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100);
b) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i winno być wniesione w pieniądzu. Wniesienia wadium należy dokonać w kasie LPKiW lub przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: PKO Bank Polski nr rachunku 76 1440 1215 0000 0000 1625 2867 z oznaczeniem „Dzierżawa obiektu gastronomicznego „Chatka Dino” na terenie Parku Rozrywki”. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu wadium bądź dowodu wpłaty w kasie LPKiW.
c) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium Wydzierżawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Wydzierżawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
d) Utrata wadium:
Wydzierżawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy w sprawie dzierżawy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
e) Zwrot wadium:
Zamawiający zwraca wadium wszystkim oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Wydzierżawiający wlicza wadium w poczet czynszu.

9.Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy skutecznie doręczyć pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa obiektu gastronomicznego „Chatka Dino” na terenie Parku Rozrywki” na adres: 85-674 Bydgoszcz ul. Gdańska 173-175 LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy lub osobiście w sekretariacie (adres jw. – budynek zarządu) Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku do dnia 15.11.2018 r. do godz.9:00.

10.Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2018 r. o godz. 9:30 przy udziale Komisji LPKiW w świetlicy na pierwszym piętrze budynku bazy technicznej Leśnego Parki mieszczącego się pod adresem ul. Gdańska 173-174 w Bydgoszczy.

11.Kryteria i sposób oceny ofert:
Kryterium oceny ofert będzie średnioroczny czynsz miesięczny czynsz brutto.Umowa dzierżawy zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższy czynsz dzierżawy brutto. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy Wydzierżawiający wybierze ofertę z kolejną najwyższą ceną czynszu dzierżawy. W przypadku złożenia ofert z jednakową ceną czynszu dzierżawy Wydzierżawiający wezwie oferentów do złożenia ofert dodatkowych.

12.Uwagi dodatkowe:
a) Konkurs ofert jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą.
b) Komisja konkursu ofert wzywa oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie lub do złożenia wyjaśnień.
c) W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy dzierżawy z osobą, firmą wyłonioną w postępowaniu ofertowym zastrzega się, że Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o. o. może wybrać kolejną ofertę.
d) Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu ofertowego lub jego odwołanie bez podania przyczyny. Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o. o. może zamknąć procedurę zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert.
e) Oferenci biorący udział w zapytaniu ofertowym nie mogą posiadać zadłużenia na rzecz LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. ani żadnych spraw spornych lub być skazani prawomocnym wyrokiem.
f) Umowa zostaje zawarta po złożeniu wniosku przez LPKiW „Myślęcinek” do Urzędu Miasta Bydgoszczy ze wskazaniem wybranej oferty i uzyskania akceptacji.

DataZałącznikWielkość
2018-11-08PDF icon zalacznik_nn_1_mapka.pdf197.17 KB
2018-11-08Plik zalacznik_nr_3_wzor_umowy_2018.docx20.95 KB
2018-11-14Microsoft Office document icon zal._2_formularz_ofertowy_chatka_dino.doc44.5 KB
2018-11-16PDF icon wynik_chatka_dino.pdf505.75 KB

Partnerzy

Sponsorzy