Konkurs ofertowy na dzierżawę terenu pod posadowienie parku linowego w Parku Rozrywki

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
11/D/2019
Rodzaj zamówienia: 

Bydgoszcz, dnia 18.10.2019 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofertowy na dzierżawę terenu pod posadowienie parku linowego w Parku Rozrywki

1. Przedmiot dzierżawy:
teren stanowiący część działki nr 41 obręb 367 nieopodal ulicy Konnej z lokalizacją na terenie Parku Rozrywki, w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku ,,Myślęcinek” usytuowaną Bydgoszczy przy ul. Rekreacyjnej z przeznaczeniem na wykonanie i posadowienie parku linowego z przeznaczeniem dla różnych grup wiekowych, składający się z:
- minimum 4 tras o łącznej ilości przeszkód nie mniej niż 80;
- łączna długość tras nie mniej niż 900 metrów (nie wliczając tras treningowych);
- na minimum 3 trasach zastosowany system asekuracji kategorii D lub E.

Park linowy powinien zostać wykonany w oparciu o normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: PN-EN 15567-1:2015-08; PN-EN 15567-2:2015-8; PN-EN 13411-5+A1:2009, PN-EN 13411-1 do PN-EN 13411-7.
Teren przeznaczony do dzierżawy znajduje się w kompleksie Park Rozrywki Zaginiony Świat i Zaginiony Świat, do którego obowiązują bilety wstępu: 5 zł normalny i 3 zł ulgowy (opłata uiszczana w kasie Parku Rozrywki), teren jest ogrodzony i monitorowany. Na terenie znajduje się obiekt magazynowy – o powierzchni użytkowej ok. 16 m2.
Teren przeznaczony pod opisaną inwestycję przedstawia załącznik graficzny nr 1.

2. Powierzchnia terenu dzierżawy:
Powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję gdzie docelowo mają znajdować się trasy parku linowego wynosi ok. 3,9 ha. Na tym terenie mogą być umiejscowione trasy, po wcześniejszych konsultacjach i uzgodnieniach z LPKiW

3. Warunki dzierżawy:
a) Okres dzierżawy wynosi do 10 lat z możliwością przedłużenia oraz możliwością rozwiązania umowy przed terminem przez każdą stronę za porozumieniem stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa zostanie zawarta po wyrażeniu zgody Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy.
b) minimalna stawka dzierżawy (cena wywoławcza) w ujęciu miesięcznym będzie podzielona na:
- czynsz w sezonie wiosenno-letnim, liczony od 1 kwietnia do 30 września, w wysokości 4.000,00 zł netto miesięcznie;
- czynsz w sezonie jesienno-zimowym, liczony od 1 października do 31 marca, w wysokości 500,00 zł netto.
Minimalny czynsz w ciągu całego roku działalności: 27.000,- zł netto.
c) Wymagania dotyczące obiektu:
Obiekt – atrakcja nowa, estetyczna, umożliwiający prowadzenie w/w działalności i spełniający wszelkie zasady i prawa dotyczące tego typu obiektów oraz wymagania bezpieczeństwa użytkowania np. normy, certyfikaty, itp.
d) Na prowadzenie działalności należy uzyskać wszelkie przewidziane prawem
pozwolenia.

4. Dostęp do mediów na terenie kompleksu:
a) woda - jest
b) energia elektryczna – jest
- rozliczenie mediów będzie odbywać się na zasadzie odczytu z zamontowanego przez Oferenta dodatkowego licznika energii.

5. Sposób przekazania terenu:
Dzierżawca przejmuje teren, wszystkie prace związane z przygotowaniem terenu, posadowieniem obiektu odbywają się staraniem i na koszt Dzierżawcy (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów) i muszą uzyskać pisemną zgodę Wydzierżawiającego.

6. Sposób przygotowania oferty:
Oferty prosimy skutecznie składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa terenu pod posadowienie parku linowego w Parku Rozrywki przy ul. Rekreacyjnej”. Oferty złożone w niezamkniętej kopercie bądź oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi.
Sprawę prowadzi: Andrzej Kowalski – tel. 605 630 005

7. Oferta winna zawierać:
a) imię, nazwisko, adres Oferenta lub firmy oraz siedzibę i adres, jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub podmiot (w przypadku osób prawnych należy złożyć aktualne dokumenty rejestracyjne potwierdzające prawa do reprezentowania podmiotu), nr telefonu kontaktowego;
b) stawkę oferowanego czynszu netto w ujęciu miesięcznym w okresach:
- od 1 kwietnia do 30 września
- od 1 października do 31 marca
Suma czynszu w okresie całego roku;

c) wizualną koncepcję zagospodarowania terenu (zdjęcie, rysunek, wydruk);
d) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem, miejscem posadowienia działalności, znane mu są warunki dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
e) do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu wpłaty wadium zgodnie z pkt.8;
f ) oświadczenie Oferenta, iż prowadził działalność podobną, oświadczenie winno zawierać adres oraz załączniki graficzne miejsca prowadzonej działalności, referencje.
g) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

8. Każdy Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
a) Wniesienia wadium należy dokonać w kasie LPKiW lub przelewem na rachunek bankowy Dzierżawiącego prowadzony przez: PKO Bank Polski 76 1440 1215 0000 0000 1625 2867 z oznaczeniem „Dzierżawa terenu pod posadowienie parku linowego w Parku Rozrywki”. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
b) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium Wydzierżawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Wydzierżawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
c) Utrata wadium:
Wydzierżawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy w sprawie dzierżawy na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
d) Zwrot wadium
- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
- Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Wydzierżawiający wadium zaliczy na poczet kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy.

9. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy skutecznie doręczyć pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa terenu pod posadowienie parku linowego w Parku Rozrywki” na adres 85-674 Bydgoszcz ul. Gdańska 173-175 LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy lub osobiście w sekretariacie (adres jw. – budynek zarządu) Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku do dnia 29.10.2019 r. do godz. 9:00.

10. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2019 r. do godz. 9:30.
przy udziale Komisji LPKiW w świetlicy na pierwszym piętrze budynku bazy technicznej Leśnego Parku mieszczącego się pod adresem ul. Gdańska 173-174 w Bydgoszczy.

11. Kryteria i sposób oceny ofert:
Kryterium oceny ofert będzie suma czynszu netto w ciągu całego roku prowadzonej działalności, przy założeniu, iż oferta, która zostanie uznana za najkorzystniejszą spełnia pozostałe warunki postępowania.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższy czynsz dzierżawy netto. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy Wydzierżawiający wybierze ofertę z kolejną najwyższą ceną czynszu dzierżawy. W przypadku złożenia ofert z jednakową ceną czynszu dzierżawy Wydzierżawiający wezwie Oferentów do złożenia ofert dodatkowych.

12. Uwagi dodatkowe.
a) Konkurs ofert jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę wywoławczą.
b) Komisja konkursu ofert wzywa Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie lub do złożenia wyjaśnień.
c) Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu ofertowego lub jego odwołanie bez podania przyczyny. Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o. o. może zamknąć procedurę zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert.
d) Oferenci biorący udział w zapytaniu ofertowym nie mogą posiadać zadłużenia na rzecz LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. ani żadnych spraw spornych lub być skazani prawomocnym wyrokiem.

DataZałącznikWielkość
2019-10-18Image icon zal._1_-_mapka_terenu.png202.42 KB
2019-10-18PDF icon zal._2_-_formularz_ofertowy.pdf247.15 KB
2019-10-18PDF icon zal._3_-_projekt_umowy.pdf350.88 KB
2019-10-30PDF icon wynik.pdf445.43 KB

Partnerzy

Sponsorzy