LPKiW „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie o wartości zamówienia poniżej 30 tys. EURO na zapewnienie artystom w dniach 3 i 10 września 2017 techniki estradowej - nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą.

Wersja do wydrukuWersja PDF

---------
Przeniesiono do archiwum: 2019-07-10
---------
Bydgoszcz 10.07.2017 r.

OGŁOSZENIE

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie o wartości zamówienia poniżej 30 tys. EURO na zapewnienie artystom,tj. Sound’n’Grace, Margaret, oraz innym lokalnym artystom techniki estradowej, tj. nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą, podczas imprez wymienionych poniżej. Wykonawca uzgodni we własnym zakresie raidery z managerami wymienionych poniżej artystów.

W dniu 03 września 2017, impreza pn. „Pożegnanie Lata – Babie Lato 2017”
- kapele lokalne
- Koncert Sound’n’Grace,
- Koncert Margaret
Montaż techniki estradowej oraz gotowość sceny ustala się na dzień 3 września 2017 do godziny 08,00. Od godziny 08,00 przewidzianę są próby artystów. Demontaż techniki estradowej ustala się na dzień 3 września od godziny 23,00.
Szczegółowy program sceny zostanie dostarczony Wykonawcy do 25 sierpnia 2017.
Miejscem imprezy jest Polana Różopole w Myślęcinku.

14,00 – 17,30 Pokazy taneczne oraz koncerty zespołów lokalnych
17,30 – 18,30 Koncert Sound’n’Grace
19,30 – 21,00 Koncert Margaret
22,00 Zakończenie

W dniu 10 września 2017, JARMARK KUJAWSKO-POMORSKI
- nagłośnienia plenerowe wraz z obsługą, umożliwiającego wpięcie 10 mikrofonów na statywach o minimalnej mocy 4 KW po 2 KW na stronę
Montaż techniki estradowej ustala się na 10 września 2017 do godz. 10,00
Program sceny rusza o godz. 12,00 i potrwa do 18,00. Wykonawca zapewni artystom występującym na scenie od godz. 12,00 do 18,00 odpowiednią technikę estradową tj. nagłośnienia zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z potrzeb artystów.
Miejscem imprezy są tereny pomiędzy ulicą Gdańską i Konną a stawami myślęcińskimi.

Zamówienie nie obejmuje organizacji występów w/w artystów podczas w/w imprez.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

1. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena brutto za wykonanie usługi, oraz dostarczone na piśmie potwierdzenia akceptacji wykonania usługi przez menagerów artystów: Sound’n’Grace, Margaret. Brak pisemnego potwierdzenia akceptacji wykonania usługi przez menagerów w dniu otwarcia oferty powoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego.
2. Termin złożenia ofert - do 18 lipca 2017 do godz. 9,00 do sekretariatu LPKiW.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2017 br. o godz. 10,00 w świetlicy LPKiW.
5. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i winno być wniesione w pieniądzu. Wniesienie wadium należy dokonać w kasie LPKiW lub przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: PKO PB S.A. nr 76 1440 1215 0000 0000 1625 2867 z oznaczeniem „Zapewnienie techniki estradowej, tj. nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą dot. 3 i 10 września 2017”.
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
8. Utrata wadium.
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Zwrot wadium
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
10. Uwagi dodatkowe:
a) Postępowanie jest ważne bez względu na liczbę uczestników.
b) W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu ofertowym zastrzega się, że Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. może wybrać kolejną ofertę.
c) Wszelkie wymagane prawem zgody do prowadzenia w/w działalności Wykonawca załatwia we własnym zakresie i na własny koszt.
d) Oferenci biorący udział w postępowaniu:
- nie mogą posiadać zadłużenia na rzecz LPKiW „Myślęcinek” sp. z o.o.;
- nie mogą mieć żadnych spraw spornych z LPKiW;
- nie mogą mieć wyroków skazujących.

11. Oferty należy skutecznie dostarczyć na piśmie na adres: Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Zapewnienie techniki estradowej
dot. 3 i 10 września 2017” .

Sprawę prowadzi: Bożena Hennig tel. 607 88 00 24 w godz. 7.00- 15.00.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.myslecinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

Partnerzy

Sponsorzy