LPKiW"Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postepowanie do 30 tys. EURO ofert na dostawę gadżetów reklamowych do LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Wersja do wydrukuWersja PDF

---------
Przeniesiono do archiwum: 2019-07-25
---------
9/PM/2017 Bydgoszcz, dnia 24.07.2017 r.

Ogłoszenie
Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie do 30 tys. EURO ofert na dostawę gadżetów reklamowych do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa do Leśnego Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy estetycznie wykonanych gadżetów reklamowych o następujących parametrach:

1.1. Opaski odblaskowe
- sprężynująca blaszka pokryta z zewnątrz folią odblaskową w kolorze zielonym z nadrukiem reklamowym oraz logiem LPKiW, od spodu czarny lub szary welur,
– nadruk reklamowy na całym korpusie, dopasowany proporcjonalnie o długości nie krótszej niż 5 cm,
- wymiany: długość nie mniej niż 24 cm, szerokość nie mniej niż 3 cm
- nadruk: jeden kolor- odcień zieleni,
- ilość 1000 szt.
1.2. Długopisy BIC
- korpus transparentny z wentylowaną skuwką i końcówką z nadrukiem reklamowym oraz logiem LPKiW,
- grubość końcówki max 1,0 mm,
- grubość linii pisania max 0,4 mm,
- długość linii pisania min. 2000 m
- nadruk: jeden kolor – odcień niebieskiego,
- ilość 1000 szt.
1.3. Kubek porcelanowy z nadrukiem
- wykonany z porcelany z z nadrukiem reklamowym oraz logiem LPKiW,
- pojemność nie mniej niż 350 ml,
- kolor: biały,
- nadruk: full kolor wokół,
- ilość 100 szt.
1.4. Kubek termiczny Contigo lub równorzędny
- wykonany w technologii AUTOSEAL lub o takim samym poziomie szczelności z nadrukiem reklamowym oraz logiem LPKiW,
- pojemność nie mniej niż 470 ml,
- utrzymujący ciepło przez min. 5 godz. i zimno przez min. 12 godz.,
- trwały i odporny na uderzenia,
- tworzywo wolne od Bisfenolu A (BPA) i innych związków szkodliwych,
- kolor: biały,
- nadruk: jeden kolor- odcień zieleni,
- ilość 70 szt.
1.5. Smycz z nadrukiem
- wykonana z poliestru z klamrą i karabińczykiem z nadrukiem reklamowym oraz logiem LPKiW ,
- szerokość max 20 mm,
- nadruk: full kolor dwustronnie,
- kolor: odcień niebieskiego,
- ilość 1000 szt.
1.6. Saszetka (nerka) z zamykaną kieszenią
- wykonana z poliestru z plecionym paskiem z nadrukiem reklamowym oraz logiem LPKiW,
- długość nie mniejsza niż 30 cm,
- wewnątrz wszyta kieszeń o wymiarach min. 14cm x 7cm mogąca pomieścić telefon komórkowy,
- nadruk: 1 kolor – odcień zieleni,
- ilość 100 szt.
Termin realizacji – 14 dni od daty podpisania umowy,
Termin zapłaty – 21 dni od daty dostarczenia produktów do LPKiW.

2. Oferta winna zawierać:
a) imię, nazwisko, adres oferenta lub firmy oraz siedzibę i adres, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub podmiot (w przypadku osób prawnych należy złożyć aktualne dokumenty rejestracyjne potwierdzające prawa do reprezentowania podmiotu), nr telefonu kontaktowego;
b) oferowaną cenę brutto za 1 szt. każdego przedmiotu zamówienia oraz za cały przedmiot zamówienia z podziałem na asortymenty.
3. Kryteria i sposób oceny ofert:
Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za 1 szt. każdego asortymentu przedmiotu zamówienia. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy, Zamawiający wybierze ofertę z kolejną najniższą ceną brutto.
4. Miejsce i termin składania ofert
Oferty prosimy skutecznie składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dostawa gadżetów reklamowych do LPKiW” na adres 85-674 Bydgoszcz ul. Gdańska 173-175 LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy lub osobiście w sekretariacie ( adres jw. – budynek Zarządu ) Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku do dnia 28.07.2017 r. do godz.9:00. Oferty złożone w niezamkniętej kopercie bądź oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi.
5.Miejsce i termin otwarcia ofert :
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2017 r. o godz. 09:30 przy udziale Komisji LPKiW w świetlicy na pierwszym piętrze budynku bazy technicznej Leśnego Parku mieszczącego się pod adresem ul. Gdańska 173-174 w Bydgoszczy.
6. Uwagi dodatkowe:
a) Postępowanie jest ważne bez względu na liczbę uczestników.
b) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania lub jego odwołania bez podania przyczyny. Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o. o. może zamknąć procedurę postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
c) W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy z Oferentem wyłonionym w postępowaniu zastrzega się, że Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. może wybrać kolejną ofertę.
c) Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia oferty bądź złożenia wyjaśnień.
d) Oferenci biorący udział w postępowaniu:
- nie mogą posiadać zadłużenia na rzecz LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o w Bydgoszczy;
- nie mogą mieć żadnych spraw spornych z LPKiW;
- nie mogą mieć wyroków skazujących.

Sprawę prowadzi: Andrzej Kowalski tel. 605 630 005 w godz. 8.00-14.00.

Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.myslecinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

DataZałącznikWielkość
2017-07-24Microsoft Office document icon formularz_ofertowy_gadzety.doc40.5 KB
2017-07-24Microsoft Office document icon umowa_gadzety.doc46.5 KB

Partnerzy

Sponsorzy