Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.:Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie Ogrodu Botanicznego w LPKiW Myślęcinek

Wersja do wydrukuWersja PDF

---------
Przeniesiono do archiwum: 2019-08-10
---------

Ogłoszenie nr 500011413-N-2017 z dnia 10-08-2017 r.
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie Ogrodu Botanicznego w LPKiW Myślęcinek

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 538210-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 9007292000000, ul. ul. Gdańska 173-175 , 85674 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 280 009, e-mail pt@myslecinek.pl, faks 523 280 024.
Adres strony internetowej (url): www.myslecinek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie Ogrodu Botanicznego w LPKiW Myślęcinek
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/UZP/PT/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP, polegające na remoncie istniejącego ciągu pieszorowerowego zlokalizowanego na terenie parku botanicznego w LPKiW „Myslęcinek”. Remont polega na usunięciu istniejącej nawierzchni asfaltowej, która jest w złym stanie technicznym z licznymi ubytkami oraz wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej typu K27 „lub równoważny” koloru ciemny melanż składająca się z minimum 5 elementów, na podsypce cementowopiaskowej gr. 3-5cm. Planuje się dostosować ciąg do stałej szerokości 3,5m. W chwili obecnej ciąg posiada zmienną szerokość od ok. 3,6m do 5,0m. Po usunięciu nawierzchni część istniejącej podbudowy znajdującej się poza szerokością 3,5m planuje się usunąć. Natomiast wzdłuż krawędzi ciągu projektuje się opornik betonowy 12x25x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15. Roboty w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w: 1) Dokumentacja techniczna (DT) oraz szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), opracowane przez Usługi Projektowe Łukasz Strzyż ul. Byszewska 49, 85-416 Bydgoszcz 2) Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót, 3) Wzór umowy. Dokumenty wymienione w pkt. 1-3 stanowią integralną część SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.myslecinek.pl w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania. Uwaga: Jeżeli w SIWZ i załącznikach znajdują się jakiekolwiek nazwy własne to świadczą one o jakości materiałów/urządzeń/rozwiązań, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych o parametrach, nie gorszych niż te na które wskazują zastosowane nazwy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233100-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 387208.89
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BETPOL Sp. Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Inwalidów 49
Kod pocztowy: 85-749
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 513343,73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 513343,73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 634217,02
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Partnerzy

Sponsorzy