OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane pn.: Modernizacja istniejącego źródła ciepła w budynku Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku na system biwalentny z OZE

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
3/UZP/PT/2017
Rodzaj zamówienia: 

---------
Przeniesiono do archiwum: 2020-02-8
---------
Ogłoszenie nr 500029481-N-2018 z dnia 08-02-2018 r.
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: Modernizacja istniejącego źródła ciepła w budynku Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku na system biwalentny z OZE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 579808-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500048592-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 9007292000000, ul. ul. Gdańska 173-175 , 85674 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 280 009, e-mail pt@myslecinek.pl, faks 523 280 024.
Adres strony internetowej (url): www.myslecinek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja istniejącego źródła ciepła w budynku Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku na system biwalentny z OZE
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
3/UZP/PT/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP, polegające na realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Opracowanie ma na celu przygotowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego swoim zakresem prace związane z przeprowadzeniem modernizacji istniejącego systemu źródła ciepła zwiększającego efektywność energetyczną budynku użyteczności publicznej Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny służyć realizacji założeń programu i muszą być z nim zgodne. Realizacja robót budowlanoinstalacyjnych winna, ze względu na funkcję obiektu, uwzględniać możliwość jego funkcjonowania w trakcie prowadzonych prac. Oferta powinna być zgodna z niniejszym programem. Wszelkie materiały i technologia wykonania powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym przed wykonaniem robót. Roboty w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w: 1) Dokumentacja PFU opracowana przez mgr inż. Tomasz Mania, NEXUM CONSULTING FINANSOWO – ENERGETYCZNY Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Reformacka 23A/1, 80-808 Gdańsk. 2) Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót, 3) Wzór umowy. Dokumenty wymienione w pkt. 1-3 stanowią integralną część SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.myslecinek.pl w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania. Uwaga: Jeżeli w SIWZ i załącznikach znajdują się jakiekolwiek nazwy własne to świadczą one o jakości materiałów/urządzeń/rozwiązań, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych o parametrach, nie gorszych niż te na które wskazują zastosowane nazwy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45400000-1, 09330000-1, 45310000-3, 45310000-3, 45450000-6, 71220000-6, 71320000-7, 45223100-7, 45223110-0, 45223200-8, 45311000-0, 45314320-0, 45315600-4, 45453000-7, 09331200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 UPZP, cena jedynek złożonej oferty, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny złożonej.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Partnerzy

Sponsorzy