OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane pn.: Zaprojektowanie i wykonanie Biegunarium na terenie ZOO w Myślęcinku

Wersja do wydrukuWersja PDF

---------
Przeniesiono do archiwum: 2020-01-26
---------
Ogłoszenie nr 500019104-N-2018 z dnia 25-01-2018 r.
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: Zaprojektowanie i wykonanie Biegunarium na terenie ZOO w Myślęcinku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 635528-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 9007292000000, ul. ul. Gdańska 173-175 , 85674 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 280 009, e-mail pt@myslecinek.pl, faks 523 280 024.
Adres strony internetowej (url): www.myslecinek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie Biegunarium na terenie ZOO w Myślęcinku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
8/UZP/PT/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i prace projektowe w zakresie zgodnym z PFU, polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek (dalej LPKiW) o „Kompleks wybiegów dla zwierząt okołobiegunowych", Zlecone zadanie polega na sporządzeniu projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i sporządzenie projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie tych projektów. Zadanie nr 1 -Prace przygotowawcze, projektowe: 1) Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu;2) Opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej budynków oraz wybiegów;3) Sporządzenie projektu budowlanego budynków oraz wybiegów oraz zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;4) Uzyskanie, na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów budowlanych, decyzji o pozwoleniu na budowę; 5) Opracowanie kompletu projektów wykonawczych wszystkich branż; Zadanie nr 2 Budowa wolnostojącego, dwukondygnacyjnego budynku wielofunkcyjnego o powierzchni użytkowej ok 400m2 zgodnie z koncepcją, projektem budowlanym i projektem wykonawczym. Zakres obejmuje: 1) Obsługę geotechniczną i geodezyjną;2) Wykonanie całości robót budowlano-montażowych wraz z drogami, sieciami i przyłączami, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę i zatwierdzanymi przez Zamawiającego projektami; 3) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej; 4) Sprawowanie nadzoru autorskiego; 5) Skompletowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 6) Rozbiórkę istniejącego budynku w technologii kontenerowej. Z uwagi na ciągłość funkcjonowania ZOO i jego obsady pracowniczej, rozbiórka starego budynku jest możliwa dopiero po oddaniu w użytkowanie nowego budynku. Zadanie nr 3 Budowa „Kompleksu wybiegów dla zwierząt okołobiegunowych” o powierzchni inwestycyjnej ok. 13.000m2 zgodnie z koncepcją, projektem budowlanym i projektem wykonawczym. Zakres obejmuje: 1) Przygotowanie terenu do prac budowlanych (m.in. niwelacja, roboty ziemne i transportowe wraz z opłatami wysypiskowymi, opłaty za korzystanie ze środowiska); 2) Ukształtowanie terenu i zieleń (wybiegi zewnętrzne); 3) Ogrodzenie terenu, bramy wjazdowe i wejścia;4) Obiekty małej architektury; 5) Nawierzchnie chodników i drogi wewnętrzne 6) Oświetlenie i monitoring terenu; 7) Sieci zewnętrzne. Roboty i prace projektowe w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w:1)PFU 3) Wzór umowy. Dokumenty wymienione w pkt. 1-2 stanowią integralną część SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.myslecinek.pl w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania. Uwaga: Jeżeli w SIWZ i załącznikach znajdują się jakiekolwiek nazwy własne to świadczą one o jakości materiałów/urządzeń/rozwiązań, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych o parametrach, nie gorszych niż te na które wskazują zastosowane nazwy. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a UPZP. Zostały określone w pkt.13 SIWZ. 3.2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, 79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45000000-7 Roboty budowlane, 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne, 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego, 45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 45233140-2 Roboty drogowe, 32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny, 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 35121700-5 Systemy alarmowe, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV: 71221000-3, 71242000-6, 79421200-3, 45111200-0, 45000000-7, 45200000-9, 45222000-9, 45400000-1, 45231300-8, 45232130-2, 45232410-9, 45311000-0, 45315100-9, 45315300-1, 45317200-4, 45330000-9, 45331000-6, 45111291-4, 45112710-5, 45233140-2, 32320000-2, 45311000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 UPZP, w wymaganym terminie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Partnerzy

Sponsorzy