OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi pn.: Dozór obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF

---------
Przeniesiono do archiwum: 2019-12-21
---------
Ogłoszenie nr 500079354-N-2017 z dnia 21-12-2017 r.
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: Dozór obiektów na
terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 601967-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500046507-N-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Krajowy numer
identyfikacyjny 9007292000000, ul. ul. Gdańska 173-175 , 85674 Bydgoszcz, woj. kujawskopomorskie,
państwo Polska, tel. 523 280 009, e-mail pt@myslecinek.pl, faks 523 280 024.
Adres strony internetowej (url): www.myslecinek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dozór obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
4/UZP/PT/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi, w rozumieniu art.2 pkt.10 UPZP polegające na: dozorze
obiektów i mienia w zakresie i na warunkach szczegółowo opisanych w załącznikach do SIWZ,
na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 w
Bydgoszczy, w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego w latach 2017-2019. Plan
określający ilość świadczonych usług z uwzględnieniem zakresu godzin pracy pracowników
dozoru zawarty jest w załączniku nr 5 do siwz „Harmonogram i regulamin usług dozoru w
poszczególnych obiektach Zamawiającego”, tj. - Baza LPKiW tj. budynek bazy technicznej i
Zarządu - 1 pracownik dozoru przez 8530 h, - Ogród Zoologiczny - 2-pracowników dozoru przez
21936 h, w tym obsługa Ogrodu Botanicznego polegająca na otwieraniu i zamykaniu bram w
ramach godzin dozoru ZOO, - Park Rozrywki, Zaginiony Świat (świąteczny jarmark, wyciąg
narciarski)– 1 pracowników dozoru w okresie styczeń-marzec, październik-grudzień i 3
pracowników dozoru w kwiecień-wrzesień przez 12416 h, Suma roboczogodzin usługi dozoru
łącznie wszystkich jedn. org. Zamawiającego 42882 h. Uwaga: Jeżeli w SIWZ i załącznikach
znajdują się jakiekolwiek nazwy własne to świadczą one o jakości materiałów/urządzeń
/rozwiązań, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań
równoważnych o parametrach nie gorszych niż te na które wskazują zastosowane nazwy.
Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a UPZP. Zostały określone w pkt.13 SIWZ.
Usługi w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych we wzorze umowy i harmonogramie
i regulaminie usług dozoru w poszczególnych obiektach Zamawiającego. Dokumenty jw.
stanowią integralną część SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego
www.myslecinek.pl w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania. Uwaga: Jeżeli w SIWZ i
załącznikach znajdują się jakiekolwiek nazwy własne to świadczą one o jakości
materiałów/urządzeń/rozwiązań, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie
materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych o parametrach, nie gorszych niż te na które
wskazują zastosowane nazwy. 3.2.Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym
Słowniku Zamówień (CPV): 85312310-5 usługi dozoru 98341140-8 usługi dozorowania
79710000-4 usługi ochroniarskie 98341130-5 Usługi stróżowania 98341120-2 Usługi portierskie
79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 85312310-5
Dodatkowe kody CPV: 98341140-8, 79710000-4, 98341130-5, 98341120-2, 79711000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 639910.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Starołęcka 18
Kod pocztowy: 61-361
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 656094.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 656094.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 970419.66
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 1.5%
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Partnerzy

Sponsorzy