OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane pn.:Zaprojektowanie i wykonanie Biegunarium na terenie ZOO w Myślęcinku

Wersja do wydrukuWersja PDF

---------
Przeniesiono do archiwum: 2019-12-22
---------
Ogłoszenie nr 635528-N-2017 z dnia 2017-12-22 r.

Uwaga Wykonawcy!
W załączeniu odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy z dnia 10.01.2018r.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: Zaprojektowanie i wykonanie Biegunarium na terenie ZOO w Myślęcinku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 9007292000000, ul. ul. Gdańska 173-175 , 85674 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 280 009, e-mail pt@myslecinek.pl, faks 523 280 024.
Adres strony internetowej (URL): www.myslecinek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie Biegunarium na terenie ZOO w Myślęcinku
Numer referencyjny: 8/UZP/PT/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i prace projektowe w zakresie zgodnym z PFU, polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek (dalej LPKiW) o „Kompleks wybiegów dla zwierząt okołobiegunowych", Zlecone zadanie polega na sporządzeniu projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i sporządzenie projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie tych projektów. Zadanie nr 1 -Prace przygotowawcze, projektowe: 1) Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu;2) Opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej budynków oraz wybiegów;3) Sporządzenie projektu budowlanego budynków oraz wybiegów oraz zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;4) Uzyskanie, na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego projektów budowlanych, decyzji o pozwoleniu na budowę; 5) Opracowanie kompletu projektów wykonawczych wszystkich branż; Zadanie nr 2 Budowa wolnostojącego, dwukondygnacyjnego budynku wielofunkcyjnego o powierzchni użytkowej ok 400m2 zgodnie z koncepcją, projektem budowlanym i projektem wykonawczym. Zakres obejmuje: 1) Obsługę geotechniczną i geodezyjną;2) Wykonanie całości robót budowlano-montażowych wraz z drogami, sieciami i przyłączami, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę i zatwierdzanymi przez Zamawiającego projektami; 3) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej; 4) Sprawowanie nadzoru autorskiego; 5) Skompletowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 6) Rozbiórkę istniejącego budynku w technologii kontenerowej. Z uwagi na ciągłość funkcjonowania ZOO i jego obsady pracowniczej, rozbiórka starego budynku jest możliwa dopiero po oddaniu w użytkowanie nowego budynku. Zadanie nr 3 Budowa „Kompleksu wybiegów dla zwierząt okołobiegunowych” o powierzchni inwestycyjnej ok. 13.000m2 zgodnie z koncepcją, projektem budowlanym i projektem wykonawczym. Zakres obejmuje: 1) Przygotowanie terenu do prac budowlanych (m.in. niwelacja, roboty ziemne i transportowe wraz z opłatami wysypiskowymi, opłaty za korzystanie ze środowiska); 2) Ukształtowanie terenu i zieleń (wybiegi zewnętrzne); 3) Ogrodzenie terenu, bramy wjazdowe i wejścia;4) Obiekty małej architektury; 5) Nawierzchnie chodników i drogi wewnętrzne 6) Oświetlenie i monitoring terenu; 7) Sieci zewnętrzne. Roboty i prace projektowe w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w:1)PFU 3) Wzór umowy. Dokumenty wymienione w pkt. 1-2 stanowią integralną część SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.myslecinek.pl w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania. Uwaga: Jeżeli w SIWZ i załącznikach znajdują się jakiekolwiek nazwy własne to świadczą one o jakości materiałów/urządzeń/rozwiązań, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych o parametrach, nie gorszych niż te na które wskazują zastosowane nazwy. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a UPZP. Zostały określone w pkt.13 SIWZ. 3.2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, 79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45000000-7 Roboty budowlane, 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne, 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego, 45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 45233140-2 Roboty drogowe, 32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny, 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 35121700-5 Systemy alarmowe, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71221000-3
71242000-6
79421200-3
45111200-0
45000000-7
45200000-9
45222000-9
45400000-1
45231300-8
45232130-2
45232410-9
45311000-0
45315100-9
45315300-1
45317200-4
45330000-9
45331000-6
45111291-4
45112710-5
45233140-2
32320000-2
45311000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 UPZP, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co objęte zamówieniem podstawowym, zgodnie z przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji robót budowlanych i prac projektowych, nie później niż do dnia 31.12.2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie mniejszej niż 10.000.000,00 - (słownie: dziesięć_milionów_złotych 00/100) PLN. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w §2 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia §14 ust. 2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. §14 ust. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. §14 ust. 1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23 ustawy Pzp, art.24 ust.5 pkt. 1 upzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) zdolność techniczna: 1.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na wezwanie Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 2 UPZP wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane(wykaz wykonanych robót budowlanych – zał. nr 8a, na wezwanie), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykonawca musi wykazać: a)dla robót budowlanych: wykonanie co najmniej 1 obiektu budowlanego kubaturowego (baseny, akwaria, wybiegi dla zwierząt w ogrodach zoologicznych) dla zwierząt, z wyłączeniem zwierząt gospodarczych, o wartości za min. 3.000.000,00 zł brutto, oraz b) dla robót budowlanych: minimum jedno zamówienie polegające na wybudowaniu linii kablowej SN i stacji transformatorowej min. 15/0,4 kV – powyżej mocy 250kVA, o wartości za min. 200.000,00 zł brutto. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na wezwanie Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 2 UPZP wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane (wykaz, zał. nr 8b, na wezwanie), oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Wykonawca musi wykazać: - dla prac projektowych: wykonanie co najmniej 1 projektu, o wartości min. 300.000,00 zł brutto dla obiektu budowlanego kubaturowego (baseny, akwaria, wybiegi dla zwierząt w ogrodach zoologicznych) dla zwierząt, z wyłączeniem zwierząt gospodarczych. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, art.24 ust.5 pkt. 1 upzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a, 6 ustawy PZP. §14 ust. 2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. §14 ust. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. §14 ust. 1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 2) zdolność zawodowa: 1.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na wezwanie Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 2 UPZP wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: a) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych), który wykonał, w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej: - trzy projekty budowy lub przebudowy linii kablowej SN, - trzy projekty budowy stacji transformatorowej min. 15/0,4 kV – powyżej 250kVA, - sześć projektów budowy obiektu kubaturowego użyteczności publicznej (zwierające co najmniej projekt budowlany, projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych), oraz b) instalacje sanitarne: co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Wymaga się aby osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia posiadała min. 5 letnie (oznaczające 5 pełnych lat) doświadczenie w w/w specjalności. Doświadczenie oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień, oraz wykazała się wykonaniem min. 2 projektów dotyczących projektów technologicznych uzdatniania wody dla zbiorników wodnych o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 500 m2, oraz c) architektura: co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Wymaga się aby osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia posiadała min. 5 letnie (oznaczające 5 pełnych lat) doświadczenie w w/w specjalności. Doświadczenie oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień, oraz wykazała się wykonaniem min. 2 projektów w inwestycjach związanych z ekspozycją zwierząt egzotycznych (tj nie hodowli rolnych) oraz min. jednego projektu przebudowy lub budowy budynku posiadającego nieckę basenową o pow. lustra wody min 500m2, oraz d) konstrukcja: co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Wymaga się aby osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia posiadała min. 5 letnie (oznaczające 5 pełnych lat) doświadczenie w w/w specjalności. Doświadczenie oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień, oraz wykazała się wykonaniem min. 2 projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy lub budowy budynku posiadającego nieckę basenową o pow. lustra wody min 500m2 oraz obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5 000 m2. Warunku jw. w ppkt. a)-d) łącznie. Zamawiający pod pojęciem obiekt użyteczności publicznej, o którym mowa w niniejszej SIWZ rozumie zgodnie z § 3.pkt. 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. budynek użyteczności publicznej - budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Zamawiający pod pojęciami - budowa i przebudowa, o których mowa powyżej rozumie zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) Na potwierdzenie uzupełniony wykaz zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
11.6.2.1.odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
11.6.1.1. 1) Wykonawca musi przedstawić dokument potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie mniejszej niż 10.000.000,00 - (słownie: dziesięć_milionów_złotych 00/100) PLN. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w §2 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia §14 ust. 2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. §14 ust. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. §14 ust. 1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23 ustawy Pzp, art.24 ust.5 pkt. 1 upzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 11.6.1.2. 1) zdolność techniczna: 1.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na wezwanie Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 2 UPZP wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane(wykaz wykonanych robót budowlanych – zał. nr 8a, na wezwanie), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykonawca musi wykazać: a)dla robót budowlanych: wykonanie co najmniej 1 obiektu budowlanego kubaturowego (baseny, akwaria, wybiegi dla zwierząt w ogrodach zoologicznych) dla zwierząt, z wyłączeniem zwierząt gospodarczych, o wartości za min. 3.000.000,00 zł brutto, oraz b) dla robót budowlanych: minimum jedno zamówienie polegające na wybudowaniu linii kablowej SN i stacji transformatorowej min. 15/0,4 kV – powyżej mocy 250kVA, o wartości za min. 200.000,00 zł brutto. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na wezwanie Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 2 UPZP wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane (wykaz, zał. nr 8b, na wezwanie), oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Wykonawca musi wykazać: - dla prac projektowych: wykonanie co najmniej 1 projektu, o wartości min. 300.000,00 zł brutto dla obiektu budowlanego kubaturowego (baseny, akwaria, wybiegi dla zwierząt w ogrodach zoologicznych) dla zwierząt, z wyłączeniem zwierząt gospodarczych. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, art.24 ust.5 pkt. 1 upzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a, 6 ustawy PZP. §14 ust. 2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. §14 ust. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. §14 ust. 1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 2) zdolność zawodowa: 1.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na wezwanie Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 2 UPZP wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wyksztalcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: a) projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych), który wykonał, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej: - trzy projekty budowy lub przebudowy linii kablowej SN - trzy projekty budowy stacji transformatorowej min. 15/0,4 kV – powyżej 250kVA, - sześć projektów budowy obiektu kubaturowego użyteczności publicznej (zwierające co najmniej projekt budowlany, projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych), oraz b) instalacje sanitarne: co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Wymaga się aby osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia posiadała min. 5 letnie (oznaczające 5 pełnych lat) doświadczenie w w/w specjalności. Doświadczenie oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień, oraz wykazała się wykonaniem min. 2 projektów dotyczących projektów technologicznych uzdatniania wody dla zbiorników wodnych o powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 500 m2, oraz c) architektura: co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Wymaga się aby osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia posiadała min. 5 letnie (oznaczające 5 pełnych lat) doświadczenie w w/w specjalności. Doświadczenie oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień, oraz wykazała się wykonaniem min. 2 projektów w inwestycjach związanych z ekspozycją zwierząt egzotycznych (tj nie hodowli rolnych) oraz min. jednego projektu przebudowy lub budowy budynku posiadającego nieckę basenową o pow. lustra wody min 500m2, oraz d) konstrukcja: co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Wymaga się aby osoba z powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia posiadała min. 5 letnie (oznaczające 5 pełnych lat) doświadczenie w w/w specjalności. Doświadczenie oznacza czas liczony od dnia uzyskania uprawnień, oraz wykazała się wykonaniem min. 2 projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy lub budowy budynku posiadającego nieckę basenową o pow. lustra wody min 500m2 oraz obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 5 000 m2. Warunku jw. w ppkt. a)-d) łącznie. Zamawiający pod pojęciem obiekt użyteczności publicznej, o którym mowa w niniejszej SIWZ rozumie zgodnie z § 3.pkt. 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. budynek użyteczności publicznej - budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Zamawiający pod pojęciami - budowa i przebudowa, o których mowa powyżej rozumie zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 243, poz.1623 ze zm.) Na potwierdzenie uzupełniony wykaz zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
11.7. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający w celu zbadania czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 uPzp oraz podstawy wykluczenia przewidziane w art.24 ust.5 pkt.1, które wskazane zostały przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz, zażąda przedłożenia w stosunku do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 11.6.2.1. siwz. 11.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. 11.6.2.1. SIWZ, -składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 11.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkana ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w 11.8. siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 11.11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 uPzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenie lub dokumenty dotyczącego tego Wykonawcy lub może je uzyskać a pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 luty 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z §10 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126) Wykonawca zobowiązany jest wskazać dostępność oświadczeń lub dokumentów, które są w posiadaniu Zamawiającego albo które są dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 11.2.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawców na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. 11.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art.23 UPZP : 11.3.1. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia publicznego zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego- do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania., 11.3.2. każdy z wykonawców oddzielnie musi złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.1.1.4.siwz, 11.3.3. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 uPZP, 11.3.5. jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wykonawca na wezwanie Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy z zamawiającym przedłoży umowę regulującą współpracę wykonawców. 13.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a UPZP), osób wykonujących czynności, zgodnie z zadaniami wynikającym z SIWZ, wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.). Zamawiający zastrzega, że nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a UPZP), osób na stanowiskach: kierownik budowy, kierownik robót i projektant tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zgodnie z ustawą Prawo budowalne. Funkcje te nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu kodeksy pracy. Osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie. 13.2. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących czynności w ppkt.1 polegać będzie na: a)w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca złoży oświadczenie o ilości osób zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania poszczególnych czynności przedmiotu zamówienia. W razie zaistnienia potrzeby ww. oświadczenie będzie podlegać modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób do wykonywania przedmiotowych czynności. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania przedłożenia: a) Wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujących czynności zamówienia wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby, b) Druków zawierających tylko imię, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia, c) Umowa o prace zawierająca tylko nazwę pracodawcy, imię, nazwisko pracownika wymiar czasu pracy. 18.9.1.Oferta musi zawierać:5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a uPzp (o ile dotyczy). Przedmiot zobowiązania musi wskazywać: 1.zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł brutto (dziesięć_tysięcy_złotych 00/100). 2. Wadium wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 2.3.gwarancja bankowa, 2.4. gwarancja ubezpieczeniowa, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczość (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 359 z późn. zm.). 3.Wadium w pieniądzach należy wpłacać przelewem na konto Zamawiającego nr rachunku 76 1440 1215 0000 0000 1625 2867 PKO Bank Polski z adnotacją „Wadium- „Zaprojektowanie i wykonanie Biegunarium na terenie ZOO w Myślęcinku”. Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w formie w formie poręczenia lub gwarancji powinno być złożone w formie zabezpieczającej skuteczne dochodzenie roszczeń przez Zamawiającego i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający wniesienia wadium. 6. Zwrot wadium następuje w trybie i na warunkach określonych art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 upzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia ustawowych postaw do jego zatrzymania, określonych w art. 46 ust. 4a-5 upzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
I.najniższa cena spośród ważnych nieodrzuconych ofert Wykonawców 60,00
II.okres rękojmi i gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron umowy. 2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) Zmiany zakresu zamówienia spowodowane zmianą dokumentacji technicznej, skorygowanej przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego, 2) Zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, - zmiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające, co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz zmiana sposobu wykonania zamówienia powodująca usprawnienie procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie pod warunkiem nie zwiększania ceny 3) Zamiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy. c) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, d) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, e) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszonej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzieleni w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji(powodujących konieczność jego wydłużenia), g) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, h) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy. i) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej, j) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, 4. W wypadkach określonych w ust.1. pkt.3 Wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego na piśmie o wystąpieniu zdarzeń wywołanych w/w okolicznościami najpóźniej dzień po dniu, w którym wystąpiło zdarzenie stanowiące podstawę wstrzymania robót. Zamawiający ma przy tym prawo zweryfikować wystąpienie w/w okoliczności. Zamawiający musi wyrazić zgodę na zaprzestane robót, odnotowując zdarzenie w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo nie zgodzić się na wniosek Wykonawcy, który wcześniej zweryfikuje. 5. Wznowienie następuje po ustaniu przyczyn, z których nastąpiło zawieszenie robót na zasadach określonych w pkt. 3 6. W przypadku nie wywiązania się z procedury zawartej w tym punkcie, Wykonawca traci prawo do powoływania się na przyczyny stanowiące podstawę wstrzymania robót w późniejszym okresie. 7. Ww. zmiany do umowy dopuszczalne są na następujących warunkach: a) – ad. pkt. 2) – zmiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające, co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz zmiana sposobu wykonania zamówienia powodująca usprawnienie procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie pod warunkiem nie zwiększania ceny; b) – ad. pkt. 3)- w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, c) – ad. pkt. 3) lit.a)- o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, -lit. b) – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia. - lit. c), d), e), f), g), h)– o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, lub o czas niezbędny do zyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań. 8. Jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach zamówień dodatkowych (w tym dotyczących zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej lub zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i dla których ustalenie wysokości i sposobu zapłaty wynagrodzenia odbędzie się na zasadach określonych w § 14 ust. 9 pkt. 5, 9. Jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany kierownika budowy lub innych osób wskazanych w umowie, z tym że zmiana osób po stronie Wykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, a Zamawiający przed jej udzieleniem może domagać się od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. 10. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi: 1) projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę, 2) przedmiar i niezbędne rysunki. 11. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: 1) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania, 2) uzasadnienie zmiany. 12. Pozostałe zmiany: 1) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmianę wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 2) wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zmawiający może wyrazić zgodę. 13. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycje zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. 14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną części umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Partnerzy

Sponsorzy