Ogłoszenie przetarg nieograniczony - roboty budowlane pn.:WYKONANIE I MONTAŻ 28 PAWILONÓW HANDLOWYCH (STRAGANÓW DREWNIANYCH) JAKO OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH ZWIĄZANYCH Z OGRANIZACJĄ KIERMASZU NA RYBIM RYNKU W BYDGOSZCZY

Wersja do wydrukuWersja PDF

---------
Przeniesiono do archiwum: 2019-10-6
---------
Ogłoszenie nr 598604-N-2017 z dnia 2017-10-06 r.
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: WYKONANIE I MONTAŻ 28
PAWILONÓW HANDLOWYCH (STRAGANÓW DREWNIANYCH) JAKO OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH
ZWIĄZANYCH Z OGRANIZACJĄ KIERMASZU NA RYBIM RYNKU W BYDGOSZCZY
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy, krajowy
numer identyfikacyjny 9007292000000, ul. ul. Gdańska 173-175 , 85674 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie,
państwo Polska, tel. 523 280 009, e-mail pt@myslecinek.pl, faks 523 280 024.
Adres strony internetowej (URL): www.myslecinek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie
są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane
przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem
(URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.myslecinek.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE I MONTAŻ 28 PAWILONÓW
HANDLOWYCH (STRAGANÓW DREWNIANYCH) JAKO OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH ZWIĄZANYCH
Z OGRANIZACJĄ KIERMASZU NA RYBIM RYNKU W BYDGOSZCZY
Numer referencyjny: 6/UZP/PT/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia są
roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP, polegające na wykonaniu, montażu i demontażu straganów
drewnianych użytkowanych jako obiekty tymczasowe, wielokrotnego montażu na Rybim Rynku. Wszystkie elementy
należy przygotować zgodnie z instrukcją montażu i trwale oznakować (w miejscu niewidocznym oznaczyć numer
elementu oraz numer pawilon), pozostawić niezbędne luzy montażowe. Bezwzględnie dbać o estetykę wykonania
każdego elementu. Sporządzić wykaz zastosowanych materiałów (m.in. farb, okuć) z podaniem nazw handlowych,
symboli, nazwy producenta. Właściwości techniczne potwierdzić odpowiednim dokumentem (atest, deklaracja
zgodności z normą). Poszczególne elementy (wcześniej oznakowane) należy ułożyć na środkach transportu,
zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przemieszczeniem podczas przewożenia, a także dostarczyć przygotowane
elementy na miejsce montażu wskazane przez Zamawiającego. Miejsce montażu poszczególnych pawilonów
oznaczone zostanie na planie sytuacyjnym dostarczonym przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy. Przed
przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić stan podłoża, wyeliminować wszelkie przeszkody możliwe
do usunięcia, sprawdzić spadki i nachylenie. Rozładunek w miejscu montażu możliwy będzie po zabezpieczeniu
miejsca montażu przed wstępem osób postronnych. Pawilony zmontowane oraz prefabrykaty przeznaczone do
montażu należy zabezpieczyć przed kradzieżą oraz aktami wandalizmu aż do momentu odbioru końcowego. Prace
należy rozpocząć od ustawienia we wskazanym miejscu ram stalowych oraz ich wypoziomowania. Zmontować
pawilony z gotowych prefabrykatów, zamontować okucia, wykonać wszelkie połączenia i uszczelnienia.
Zamontować obróbki i elementy wyposażenia. Sprawdzić jakość wykonania, a w szczególności połączenia skręcane i
uszczelnienie pokrycia dachu. Pawilony po montażu, w formie gotowej do użytkowania przekazać Zamawiającemu.
Fakt ten potwierdzić stosownym protokołem. Przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w tym
projekt z naniesionymi zmianami. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją przy udziale środków, które
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Transport
prefabrykatów na miejsce montażu, demontaż obiektu po okresie użytkowania, transport 3x w odległości do 20 km
zgodnie z przedmiarem przy demontażu, transport x2 w odległości do 20 km zgodnie z przedmiarem przy montażu.
Pierwszy montaż do 20 km od siedziby Zamawiającego. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a UPZP. Zostały określone w
pkt.13 SIWZ. Roboty w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w: 1) Dokumentacja (D) oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót (ST), opracowane przez PBU „PORTAL” 59 85-090 BYDGOSZCZ, UL.
Powst. Wlkp. 55/49, Opracowała inż. Agnieszka Ziembińska. 2) Przedmiar robót, 3) Wzór umowy. Dokumenty
wymienione w pkt. 1-3 stanowią integralną część SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego
www.myslecinek.pl w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania. Uwaga: Jeżeli w SIWZ i załącznikach znajdują
się jakiekolwiek nazwy własne to świadczą one o jakości materiałów/urządzeń/rozwiązań, a Zamawiający dopuszcza
zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych o parametrach, nie gorszych niż te na które wskazują
zastosowane nazwy. 3.2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 1.
Roboty budowlane w zakresie altan, CPV: 45211320-8. 2. Roboty budowlane w zakresie obiektów handlowych, CPV:
45213112-1.
II.5) Główny kod CPV: 45211320-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45213112-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość
w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt
3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2017-12-01 lub zakończenia: 2019-12-01
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2017-12-01 2019-12-01
II.9) Informacje dodatkowe: (termin realizacji umowy może ulec zmianie w wyjątkowych przypadkach zawartych
w umowie).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: 1) Wykonawca musi przedstawić dokument
potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie mniejszej niż
400.000,00 - (słownie: czterysta_tysięcy_złotych 00/100) PLN. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie
może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w §2 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę
innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia §14 ust. 2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o
których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. §14 ust. 4.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. §14 ust. 1. Oświadczenia, o których mowa
w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23 ustawy Pzp, art.24 ust.5 pkt. 1 upzp,
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w
postępowaniu łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty: - minimum wykonanie
jednej roboty polegającej na wykonaniu zabudowy w technologii drewnianej, szkieletowej o wartości nie mnie niż
200 tys. zł brutto. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, art.24
ust.5 pkt. 1 upzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a, 6 ustawy PZP. §14 ust. 2. Dokumenty, o których mowa w
rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem. §14 ust. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. §14
ust. 1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w
postępowaniu łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona
w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
11.6.1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: Wykonawca musi przedstawić na wezwanie Zamawiającego,
wynikające z art. 26 ust. 2 UPZP dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego tj. nie mniejszej niż 400.000,00 - (słownie: czterysta_tysięcy_złotych 00/100) PLN. Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których
mowa w ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia §14 ust. 2. Dokumenty, o
których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. §14 ust. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w
formie pisemnej.§14 ust. 1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy
oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 11.6.1.2. Wykonawca musi przedstawić na wezwanie
Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 2 UPZP wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wykaz wykonanych
robót budowlanych – zał. nr 8, na wezwanie), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty: - minimum wykonanie jednej roboty polegającej na wykonaniu zabudowy w technologii
drewnianej, szkieletowej o wartości nie mnie niż 200 tys. zł brutto.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt.
11.1.1.1. i 11.1.1.2. siwz składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zgodnie z § 14
ust. 2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których
mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. §14 ust. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie
pisemnej. §14 ust. 1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy
oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może
złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w §2 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę
innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej „ustawą”. 11.2.1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postepowaniu może, zgodnie z art. 22a uPZP, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia § 14. 1. Oświadczenia, o których mowa w
rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
11.2.2.Zamawiający informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa pkt.11.2.1. siwz może zaistnieć jedynie w
przypadku, gdy: a. wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby na potrzeby realizacji zamówienia, b. zamawiający oceni czy udostępniane wykonawcy przez inne
podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 upzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1
upzp. 11.7. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, Zamawiający w celu zbadania czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 uPzp oraz podstawy wykluczenia przewidziane w art.24 ust.5 pkt.1, które
wskazane zostały przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz, zażąda przedłożenia w stosunku do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 11.6.2.1. siwz. 11.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt.
11.6.2.1. SIWZ, -składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 11.9. Jeżeli
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkana ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w 11.8. siwz, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 11.10. Jeżeli
wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 11.1.1.1. i 11.1.1.2. siwz, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp, lub innych dokumentów są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia ofert wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 11.11.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 uPzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenie lub dokumenty
dotyczącego tego Wykonawcy lub może je uzyskać a pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 luty 2005r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne. Zgodnie z §10 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126) Wykonawca zobowiązany jest wskazać dostępność oświadczeń
lub dokumentów, które są w posiadaniu Zamawiającego albo które są dostępne w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 11.12.5. W przypadku gdy
Wykonawca polega na zdolnościach technicznych, lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający , z
zastrzeżeniem ust. 24aa UPZP, zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 UPZP oraz podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt. 1
UPZP, które wskazane zostały przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł brutto
(dziesięć_tysięcy_złotych 00/100). 2. Wadium wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub
kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 2.3.gwarancja
bankowa, 2.4. gwarancja ubezpieczeniowa, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.
6 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczość (tekst
jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 359 z późn. zm.). 3.Wadium w pieniądzach należy wpłacać przelewem na konto
Zamawiającego nr rachunku 76 1440 1215 0000 0000 1625 2867 PKO Bank Polski z adnotacją „Wadium-
„WYKONANIE I MONTAŻ 28 PAWILONÓW HANDLOWYCH (STRAGANÓW DREWNIANYCH) JAKO
OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH ZWIĄZANYCH Z OGRANIZACJĄ KIERMASZU NA RYBIM RYNKU W
BYDGOSZCZY”. Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego. 4. Wadium
wnoszone w formie w formie poręczenia lub gwarancji powinno być złożone w formie zabezpieczającej skuteczne
dochodzenie roszczeń przez Zamawiającego i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. Do oferty należy
załączyć dokument potwierdzający wniesienia wadium. 6. Zwrot wadium następuje w trybie i na warunkach
określonych art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 upzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia
ustawowych postaw do jego zatrzymania, określonych w art. 46 ust. 4a-5 upzp. Oferta zostanie odrzucona
jeżeli:11. Wadium nie zostanie wniesione w terminie na podstawie 89 ust.1 pkt. 7b.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w
ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie
termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy
będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie
połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
najniższa cena - C 60,00
okres PRAC KONSERWACYJNO-REMONTOWYCH po gwarancji - OPKR 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia
negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie
oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności: 1) Zmiany zakresu zamówienia spowodowane zmianą dokumentacji, skorygowanej
przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego, 2) Zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów
budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w
dokumentacji lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem
technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, 3) Zamiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, b)
zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub
spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy. c) konieczności uzyskania decyzji
lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót. W przypadku nie uzyskania potwierdzenia zgłoszenia
robót budowlanych polegających na montażu pawilonów na Rybim Rynku. d) konieczność wykonania dodatkowych
badań i ekspertyz, e) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót
objętych niniejszą umową, f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszonej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzieleni w
trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia
podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji(powodujących konieczność jego
wydłużenia), g) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i
niewypałów, h) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać
Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na
terenie budowy. 2. 1) W wypadkach określonych w ust.1. pkt.3 Wykonawca zobowiązany jest poinformować
zamawiającego na piśmie o wystąpieniu zdarzeń wywołanych w/w okolicznościami najpóźniej dzień po dniu, w
którym wystąpiło zdarzenie stanowiące podstawę wstrzymania robót. Zamawiający ma przy tym prawo
zweryfikować wystąpienie w/w okoliczności. Zamawiający musi wyrazić zgodę na zaprzestane robót, odnotowując
zdarzenie w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo nie zgodzić się na wniosek Wykonawcy, który wcześniej
zweryfikuje. 2) Wznowienie następuje po ustaniu przyczyn, z których nastąpiło zawieszenie robót na zasadach
określonych w pkt. 1). W przypadku nie wywiązania się z procedury zawartej w tym punkcie, Wykonawca traci
prawo do powoływania się na przyczyny stanowiące podstawę wstrzymania robót w późniejszym okresie. 3) W.w
zmiany do umowy dopuszczalne są na następujących warunkach: a) – ad. pkt. 1) – zmniejszenie zakresu przedmiotu
umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, b) – ad. pkt. 2) – zmiana na materiały, urządzenia i
sprzęt posiadające, co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę
wyboru oferty oraz zmiana sposobu wykonania zamówienia powodująca usprawnienie procesu budowy,
zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie pod warunkiem nie zwiększania ceny; c) – ad. pkt. 3)- w zakresie nie
powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, d) – ad. pkt. 3): lit.a)- o
czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, -lit. b) – o czas trwania
niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia. - lit. c), d), e), f), g), h)–
o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, lub o czas niezbędny
do zyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań. 3. Zamawiający
dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji
przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków.
Inicjatorem zmiany może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki
określone w SIWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji
stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, gdy są
spełnione warunki zmiany: z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest
konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku
do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty. 4.
Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy, na wiedzy i doświadczeniu, którego opierał się Wykonawca,
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zmiana podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem
wykazania Zamawiającemu, że nowy podwykonawca spełnia warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca oraz brak jest w stosunku
do niego podstaw do wykluczenia. Zmiany osób, na wiedzy i doświadczeniu, którego opierał się Wykonawca,
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zmiana może nastąpić pod warunkiem wykazania
Zamawiającemu, że nowa osoba spełnia warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowa osoba oraz brak jest w stosunku do niego podstaw do
wykluczenia 5. Pozostałe zmiany: a) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować
zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmianę
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, b) wszystkie powyższe
postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zmawiający może wyrazić zgodę. 6. Powyższe zmiany do umowy
winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu-aneks. 7. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania
Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie
wnoszącego propozycje zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają
akceptacji obu stron i formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-23, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

DataZałącznikWielkość
2017-10-06PDF icon siwz_6_uzp_pt_2017_pawilony_handlowe_.pdf1.03 MB
2017-10-06PDF icon zal._nr_1_wzor_umowy_pawilony_handlowe.pdf735.67 KB
2017-10-06PDF icon zal._nr_2_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-pzp-podstawy-wykluczenia.pdf697.15 KB
2017-10-06PDF icon zal._nr_3_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe-1.pdf544.86 KB
2017-10-06PDF icon zal._nr_4_formularz_ofertowy_6_uzp_pt_2017.pdf690.84 KB
2017-10-06PDF icon zal._nr_5_przedmiar_stragan_2017_6.pdf635.51 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_1_strona_tytulowa.pdf513.04 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_2_opis_technologii_montazu.pdf280.25 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_3_rys_1_-_rzut.pdf512.07 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_4_rys_2_-_przekroj.pdf383.06 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_5_rys_3_-_rama_dolna.pdf508.84 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_6_rys_4_-_podloga.pdf508.59 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_7_rys_5_-_schemat_konstrukcji_i_pokrycia_dachu.pdf574.63 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_8_rys_6_-_rozwiniecia_scian.pdf559.63 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_9_rys_7_-_schemat_wypelnienia_scian.pdf671.16 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_10_rys_8_-_szkielet_sciany_a.pdf509.03 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_11_rys_9_-_szkielet_sciany_b.pdf507.96 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_12_rys_10_-_szkielet_sciany_c.pdf511.78 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_13_rys_11_-_szkielet_sciany_d.pdf508.32 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_14_rys_12_-_szkielet_sciany_e.pdf510.01 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_15_rys_13_-_schemat_oparcia_kalenicy.pdf507.73 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_16_rys_14_-_schemat_polaczenia_slupa_z_rama_gorna.pdf515.82 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_17_rys_15_-_schemat_osadzenia_slupa_szczegol_a.pdf552.83 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_18_rys_16_-_schemat_mocowania_krokwi_szczegol_b.pdf592.69 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_19_rys_17_-_schemat_mocowania_krokwi_szczegol_c.pdf598.98 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_20_rys_18_-_kolorystyka_09_2017_elem_ozdobne.pdf411.67 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_21_rys_19_herb_miasta.pdf65.05 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_22_rys_20_dekoracje_scienne.pdf269.13 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_23_zestawienie_elementow_nr_1.pdf731.67 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_24_zestawienie_elementow_nr_2.pdf638.02 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_25_zestawienie_elementow_nr_3.pdf610.34 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_26_zestawienie_elementow_nr_4.pdf709.56 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_27_zestawienie_elementow_nr_5.pdf698.38 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_28_zestawienie_materialow2.pdf712.37 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_29_plan_zagospodarowania_rybi_rynek_5.pdf342.31 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_30_mpzp_164-u_tekst.pdf2.27 MB
2017-10-06Image icon zal._6_-_31_gonty_zelka.jpg205.96 KB
2017-10-06Image icon zal._6_-_32_polaczenie_plyt_dachowych.jpg21.39 KB
2017-10-06Image icon zal._6_-_33_podkladka_kuta.jpg35.47 KB
2017-10-06Image icon zal._6_-_34_wspornik_kuty.jpg3.96 KB
2017-10-06Image icon zal._6_-_35_okucia_-_zlacze_srubowe.jpg13.71 KB
2017-10-06Image icon zal._6_-_35_okucia_-_silownik.jpg12.86 KB
2017-10-06Image icon zal._6_-_35_okucia_-_wrzeciadze_do_burt.jpg9.16 KB
2017-10-06Image icon zal._6_-_35_okucia_-_zaczep_blatu.jpg15.54 KB
2017-10-06Image icon zal._6_-_35_okucia_-_zasuwa_do_drzwi.jpg9.46 KB
2017-10-06Image icon zal._6_-_35_okucia_-_zasuwa_prosta.jpg8.96 KB
2017-10-06Image icon zal._6_-_35_okucia_-_zasuwa_ryglowa.jpg9.25 KB
2017-10-06Image icon zal._6_-_35_okucia_-_zasuwa_uniwersalna.jpg7.59 KB
2017-10-06Image icon zal._6_-_35_okucia_-_zawias_altanowy_do_drzwi.jpg10.49 KB
2017-10-06Image icon zal._6_-_35_okucia_-_zawias_do_drzwi.jpg12.23 KB
2017-10-06Image icon zal._6_-_35_okucia_-_zawias_listwowy_do_burt_sciennych.jpg22.86 KB
2017-10-06Image icon zal._6_-_35_okucia_-_zawias_listwowy_lamany.jpg10.67 KB
2017-10-06Image icon zal._6_-_35_okucia_-_zawias_stalowy_rozlaczny_do_drzwiczek.jpg15.9 KB
2017-10-06Image icon zal._6_-_35_okucia_-okucie_do_burt_steelpress.jpg27.33 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_36_strona_tytulowa_elektryka.pdf372.67 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_37_opis_techniczny_inst_elektryczne.pdf125.72 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_-_38_schemat_zasilania.pdf44.4 KB
2017-10-06PDF icon zal._6_specyfikacje_techniczne_stragan_2017.pdf681.26 KB
2017-10-06PDF icon zal._nr_7_informacja_o_przynaleznosci_do_gr.kapitalowej_6_uzp_pt_2017.pdf591.47 KB
2017-10-06PDF icon zal._nr_8_wykaz_wykonanych_robot_6_uzp_pt_2017.pdf581.13 KB
2017-10-06PDF icon zal._nr_9_wzor_druku_dokumentu_udzielania_gwarancji_6_uzp_pt_2017.pdf365.87 KB
2017-10-06PDF icon zal._nr_10_przewidywany_zakres_prac_konserwacyjno-remontowych_6_uzp_pt_2017.pdf352.57 KB

Partnerzy

Sponsorzy