Ogłoszenie przetarg nieograniczony - usługi pn.: Dozór obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF

---------
Przeniesiono do archiwum: 2019-10-13
---------
Ogłoszenie nr 601967-N-2017 z dnia 2017-10-13 r.
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: Dozór obiektów na terenie Leśnego
Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie nr 500046507-N-2017 z dnia 20-10-2017 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 20.10.2017r.
Zmiana z dnia 20.10.2017r. terminu składania i otwarcia ofert-SIWZ
Zmiana z dnia 20.10.2017r. formularza ofertowego
Zmiana z dnia 20.10.2017r. zapisów w umowie

Pytania Wykonawców i odpowiedzi z dnia 19.10.2017r.-załączniki

Ogłoszenie nr 500046132-N-2017 z dnia 19-10-2017 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 19.10.2017r.
Zmiana z dnia 19.10.2017r. § 16.umowy

Uwaga Wykonawcy! W dniu 16.10.2017 nastąpiła zmiana zapisu w SIWZ str. 18
Było: Wykonawca może zaproponować 0, 2, 4, 6, 8 lat.
Jest: Wykonawca może zaproponować w formularzu ofertowym czas reakcji do 10 min., do 20 min., do 30 min., do 40 min., powyżej 40 min.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy, krajowy
numer identyfikacyjny 9007292000000, ul. ul. Gdańska 173-175 , 85674 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie,
państwo Polska, tel. 523 280 009, e-mail pt@myslecinek.pl, faks 523 280 024.
Adres strony internetowej (URL): www.myslecinek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie
są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane
przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem
(URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.myslecinek.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dozór obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i
Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy
Numer referencyjny: 4/UZP/PT/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia są
usługi, w rozumieniu art.2 pkt.10 UPZP polegające na: dozorze obiektów i mienia w zakresie i na warunkach
szczegółowo opisanych w załącznikach do SIWZ, na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy
przy ul. Gdańskiej 173-175 w Bydgoszczy, w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego w latach 2017-2019. Plan
określający ilość świadczonych usług z uwzględnieniem zakresu godzin pracy pracowników dozoru zawarty jest w
załączniku nr 5 do siwz „Harmonogram i regulamin usług dozoru w poszczególnych obiektach Zamawiającego”, tj. -
Baza LPKiW tj. budynek bazy technicznej i Zarządu - 1 pracownik dozoru przez 8530 h, - Ogród Zoologiczny -
2-pracowników dozoru przez 21936 h, w tym obsługa Ogrodu Botanicznego polegająca na otwieraniu i zamykaniu
bram w ramach godzin dozoru ZOO, - Park Rozrywki, Zaginiony Świat (świąteczny jarmark, wyciąg narciarski)– 1
pracowników dozoru w okresie styczeń-marzec, październik-grudzień i 3 pracowników dozoru w kwiecień-wrzesień
przez 12416 h, Suma roboczogodzin usługi dozoru łącznie wszystkich jedn. org. Zamawiającego 42882 h. Uwaga:
Jeżeli w SIWZ i załącznikach znajdują się jakiekolwiek nazwy własne to świadczą one o jakości materiałów/urządzeń
/rozwiązań, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych o parametrach
nie gorszych niż te na które wskazują zastosowane nazwy. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a UPZP. Zostały określone w
pkt.13 SIWZ. Usługi w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych we wzorze umowy i harmonogramie i
regulaminie usług dozoru w poszczególnych obiektach Zamawiającego. Dokumenty jw. stanowią integralną część
SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.myslecinek.pl w miejscu ogłoszenia niniejszego
postępowania. Uwaga: Jeżeli w SIWZ i załącznikach znajdują się jakiekolwiek nazwy własne to świadczą one o
jakości materiałów/urządzeń/rozwiązań, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań
równoważnych o parametrach, nie gorszych niż te na które wskazują zastosowane nazwy. 3.2.Nazwa i kod
przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 85312310-5 usługi dozoru
98341140-8 usługi dozorowania 79710000-4 usługi ochroniarskie 98341130-5 Usługi stróżowania 98341120-2
Usługi portierskie 79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu.
II.5) Główny kod CPV: 85312310-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
98341140-8
79710000-4
98341130-5
98341120-2
79711000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość
w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt
3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający przewiduje udzielenie
zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 UPZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług, co objęte
zamówieniem podstawowym, zgodnie z przedmiotem. 6.2. Zamawiający udzieli zamówień tylko wtedy, gdy będzie
posiadał środki finansowe na ich wykonanie. 6.3. Łączna wartość zamówień , o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6
UPZP, nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia podstawowego. 6.4. W przypadku wystąpienia zamówienia
jw. zostanie zawarta odrębna umowa.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
457 2017-11-01 2019-01-31
II.9) Informacje dodatkowe: Przewidywany termin realizacji zamówienia: 01.11.2017r. do 31.01.2019 (termin
realizacji umowy może ulec zmianie w wyjątkowych przypadkach zawartych w umowie). W przypadku wystąpienia
okoliczności skutkujących zawarciem umowy w terminie późniejszym niż wskazany w harmonogramie termin
realizacji zostanie przesunięty o odpowiedni okres, aby zachować 457 dni realizacji zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi przedstawić dokument potwierdzających, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie mniejszej niż 400.000,00 - (słownie: czterysta_tysięcy_złotych
00/100) PLN. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego
dokumentów, o których mowa w §2 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26
ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia §14 ust. 2. Dokumenty, o
których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. §14 ust. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w
formie pisemnej. §14 ust. 1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art.22a ustawy
oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców
spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt.12-23 ustawy Pzp, art.24 ust.5 pkt. 1 upzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka
cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie. Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz usług wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu. Wykonawca musi wykazać: - minimum dwie usługi dozoru każda za nie mniej niż 250 tys. zł
brutto, lub jedna usługa za nie mniej niż 500 tys. zł brutto. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców
spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp, art.24 ust.5 pkt. 1 upzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a, 6 ustawy PZP. §14
ust. 2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. §14 ust. 4. Poświadczenie za zgodność z
oryginałem następuje w formie pisemnej. §14 ust. 1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące
wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
określonych w art.22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają
wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona
w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca musi przedstawić dokument potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego tj. nie mniejszej niż 400.000,00 - (słownie: czterysta_tysięcy_złotych 00/100) PLN. Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wykonawca musi wykazać: - minimum dwie usługi dozoru każda za nie mniej niż 250 tys. zł brutto, lub jedna
usługa za nie mniej niż 500 tys. zł brutto.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
11.7. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
Zamawiający w celu zbadania czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 uPzp oraz podstawy wykluczenia przewidziane w art.24 ust.5 pkt.1, które
wskazane zostały przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz, zażąda przedłożenia w stosunku do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 11.6.2.1. siwz. 11.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt.
11.6.2.1. SIWZ, -składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 11.9. Jeżeli
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkana ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w 11.8. siwz, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 11.10. Jeżeli
wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 11.1.1.1. i 11.1.1.2. siwz, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp, lub innych dokumentów są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia ofert wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 11.4.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.myslecinek.pl) informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp. W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu. 11.3.1. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia publicznego zobowiązani są
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego- do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania., 11.3.2.
każdy z wykonawców oddzielnie musi złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.1.1.4.siwz, 11.3.3.
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 uPZP, 11.3.4. oferta musi być podpisana w taki sposób, aby
prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, 11.3.5. jeżeli oferta wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wykonawca na wezwanie
Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy z zamawiającym przedłoży umowę regulującą współpracę
wykonawców, 13.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę (art. 29 ust. 3a UPZP), osób wykonujących czynności, zgodnie z zadaniami wynikającym z SIWZ,
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.). 13.2. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących czynności w
ppkt.1 polegać będzie na: a)w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca złoży oświadczenie o ilości
osób zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania poszczególnych czynności przedmiotu
zamówienia. W razie zaistnienia potrzeby ww. oświadczenie będzie podlegać modyfikacji/aktualizacji w zakresie
ilości zatrudnionych osób do wykonywania przedmiotowych czynności. Zamawiający na każdym etapie realizacji
zamówienia zastrzega możliwość żądania przedłożenia: a) Wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujących czynności zamówienia wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o
pracę, wymiaru czasu pracy i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby, b) Druków
zawierających tylko imię, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia, c) Umowa o
prace zawierająca tylko nazwę pracodawcy, imię, nazwisko pracownika wymiar czasu pracy. 18.9.1.Oferta musi
zawierać:5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca, na zasadach
określonych w art. 22a uPzp (o ile dotyczy). Przedmiot zobowiązania musi wskazywać: 1.zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę
przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w
ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie
termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy
będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie
połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
I. najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert Wykonawców 60,00
II. czas reakcji (podjęcie wymaganego działania) na wezwanie patrolu interwencyjnego (samochód wraz 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia
negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie
oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści oferty w
następującym zakresie: 1) deklaracji Wykonawcy dot. wykonania zamówienia siłami własnymi/przy udziale
podwykonawców, 2) ceny Umowy określonej w § 5 umowy, w przypadkach: a) zmiany stawki VAT, lub zmiany
gwarantowanej prawem kwoty wynagrodzenia minimalnego, b) wykonania mniejszego zakresu usług niż wynikający
z oferty i wyceny ofertowej, 3) zmiany Podwykonawców - podmiotów trzecich, na zasobach, których Wykonawca
opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca
wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o
zamówienie publiczne, 4) korzystnych dla realizacji przedmiotu umowy, zmian w technologii lub sposobie jej
realizacji, 5) wystąpienia okoliczności skutkujących zawarciem umowy w terminie późniejszym niż wskazany w
harmonogramie termin realizacji zostanie przesunięty o odpowiedni okres, aby zachować 457 dni realizacji
zamówienia. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem
nieważności i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 4. Zmiana: Harmonogram i
regulamin usług dozoru w poszczególnych obiektach Zamawiającego, oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych
do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian organizacyjnych, zmiana numerów
telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do reprezentowania Stron
lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają jedynie pisemnego powiadomienia
drugiej Strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-23, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

DataZałącznikWielkość
2017-10-13PDF icon siwz_4_uzp_pt_2017_dozor_.pdf1.02 MB
2017-10-13PDF icon zal._nr_1_wzor_umowy_4_uzp_pt_2017_13.10.2017.pdf953.09 KB
2017-10-13PDF icon zal._nr_2_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-pzp-podstawy-wykluczenia.pdf696.46 KB
2017-10-13PDF icon zal._nr_3_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-pzp-warunki-udzialu.pdf544.49 KB
2017-10-13PDF icon zal._nr_4_formularz_ofertowy_4_uzp_pt_2017_.pdf721.68 KB
2017-10-13PDF icon zal._nr_5_harmonogram_i_regulamin_uslug_dozoru_obiektow_lpkiw_2017-2019_01.11.2017-31.01.2019_4_uzp_pt_2017.pdf667.42 KB
2017-10-13PDF icon zal._nr_6_informacja_o_przynaleznosci_do_gr.kapitalowej_4_uzp_pt_2017.pdf590.99 KB
2017-10-13PDF icon zal._nr_7_wykaz_wykonanych_uslug_4_uzp_pt_2017.pdf579.7 KB
2017-10-16PDF icon siwz_4_uzp_pt_2017_dozor_16.10.2017_zmiana_str.18.pdf1.02 MB
2017-10-19PDF icon zmiana_ogloszenia_19.10.2017_4_uzp_pt_2017.pdf250.21 KB
2017-10-19PDF icon zal._nr_1_wzor_umowy_4_uzp_pt_2017_13.10.2017_zmiana_19.10.2017r.pdf955.38 KB
2017-10-19PDF icon pytania_wykonawcy_1_18.10.2017r._i_odpowiedzi_1_19.10.2017_4_uzp_pt_2017.pdf562.36 KB
2017-10-19PDF icon pytania_wykonawcy_2_19.10.2017r._i_odpowiedzi_2_19.10.2017_4_uzp_pt_2017.pdf359.98 KB
2017-10-20PDF icon zmiana_ogloszenia_20.10.2017_termin_dodano_zapis_do_umowy.pdf244.45 KB
2017-10-20PDF icon siwz_4_uzp_pt_2017_dozor_16.10.2017_zmiana_str.18_20.10.2017r._zmiana_str.15.pdf1.02 MB
2017-10-20PDF icon zal._nr_4_formularz_ofertowy_4_uzp_pt_2017_zmiana_z_dnia_20.10.2017r.pdf721.72 KB
2017-10-20PDF icon zal._nr_1_wzor_umowy_4_uzp_pt_2017_13.10.2017_zmiana_19.10.2017r._zmiana_z_dnia_20.10.2017r.pdf955.48 KB

Partnerzy

Sponsorzy