Ogłoszenie - roboty budowlane pn.: REMONT TARASU NA POZIOMIE I PIĘTRA W BUDYNKU KUJ.-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Wersja do wydrukuWersja PDF

---------
Przeniesiono do archiwum: 2019-09-7
---------
Bydgoszcz 07.09.2017 r.
OGŁOSZENIE – roboty budowlane

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza
postępowanie wg procedury uproszczonej - poniżej 30 000€ - bez zastosowania uPzp na roboty budowlane pn.: REMONT TARASU NA POZIOMIE I PIĘTRA W BUDYNKU KUJ.-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz, tel. 052/ 328-00-09, fax. 052/ 328-00-24, www.myslecinek.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie tarasu na poziomie pierwszego piętra w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Ogólnie zakres prac obejmować będzie: - prace przygotowawczo-zabezpieczające; - prace rozbiórkowe i demontaże; - wywóz i utylizację odpadów; - roboty naprawcze i odtworzeniowe; - prace wykończeniowe i porządkowe. Parametry techniczne tarasu: Długość: 7,95 m, szerokość: 6,60 m, powierzchnia: 51,27 m2.
Roboty w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w:
1) Dokumentacja projektowa (DP) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) opracowanych przez PBU PORTAL UL. POWST. WLPK. 55/49 85-090 BYDGOSZCZ, inż. Agnieszka Ziembińska,
2) Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót,
3) Wzór umowy.
Dokumenty wymienione w pkt. 1-3 stanowią integralną część ogłoszenia i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.myslecinek.pl w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania.
Uwaga: Jeżeli w ogłoszeniu i załącznikach znajdują się jakiekolwiek nazwy własne to świadczą one o jakości materiałów/urządzeń/rozwiązań, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych o parametrach, nie gorszych niż te na które wskazują zastosowane nazwy.
IV. Termin wykonania zamówienia
Przewidywany termin realizacji zamówienia: 31.10.2017r.
V. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą, w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać w oparciu o załączone do oferty dokumenty, że spełnia warunki udziału w postępowaniu:
a) Aktualnego odpisu właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
b) Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia i zaświadczenia uregulowane przepisami prawa budowlanego w zakresie przedmiotu zamówienia, – oświadczenie zał. 4 (po wyborze Wykonawcy, kopię uprawnień potwierdzonych za zgodnością z oryginałem, należy dostarczyć nie późnij niż w dniu podpisania umowy).
c) Posiadanie doświadczenia – wykonane w ciągu ostatnich 3 lat jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością nie niższą niż 40 tys. zł brutto (do oferty należy załączyć potwierdzenie posiadania przez wykonawcę doświadczenia –referencje).
Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium „spełnia/nie spełnia”, na podstawie dokumentów dołączonych przez wykonawcę do oferty.
VII. KRYTERIUM OCENY OFERT:
- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny:
Cena 100%. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto oferowaną za wykonanie przedmiotu zamówienia wyrażona w PLN (złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający przewiduje możliwości uzupełnienia, brakujących w ofercie informacji i dokumentów, poprawy omyłek rachunkowych, pisarskich, dopuszcza się występowanie do Wykonawcy, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. W przypadku braku skutecznego doręczenia odpowiedzi na wezwanie, nastąpi odrzucenie oferty. W takim przypadku komisja przetargowa przeanalizuje zawartość następnej w kolejności oferty posiadającej najniższą wartość brutto.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty z ceną należy skutecznie dostarczyć na piśmie, w zamkniętych kopertach na formularzu Zamawiającego, z dopiskiem: „REMONT TARASU NA POZIOMIE I PIĘTRA W BUDYNKU KUJ.-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ.”
do sekretariatu LPKiW, do dnia 14.09.2017r. do godz. 9.00
na adres: Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz
Otwarcie ofert, jawne dla oferentów, nastąpi w dniu 14.09.2017r. o godzinie 9.30 w świetlicy LPKiW, I piętro (teren bazy technicznej) ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.myslecinek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
IX. Inne
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty wysyłanej przez Wykonawcę. Dokumenty załączone do ogłoszenia stanowią integralną część ogłoszenia i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.myslecinek.pl, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania.
3. Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym – Zał. 1.
4. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy.
X. Załączniki
zał. 1 formularz ofertowy
zał. 2 wzór umowy
zał. 3 kosztorys ofertowy
zał. 4 oświadczenie
zał. 5 przedmiar
zał. nr 6.1.1. opis do projektu technologicznego TARAS KPCEE 2017_3
zał. nr 6.1.2_18. strona tytułowa
zał. nr 6.1.19mapa działka 171_3
zał. nr 6.1.20. projekt archiwalny – przekrój
zał. nr 6.1.21. projekt archiwalny - rzut I piętra
zał. nr 6.1.22. projekt archiwalny – balustrada
zał. nr 6.1.23_27. Opinia Techn_taras_EKOLOGIA_2017
zał. nr 6.1.28. Siplast_Primer_Karta_techniczna
zał. nr 6.1.29_30 Siplast_Primer_deklaracja właściwości
zał. nr 6.1.31_32 Extradach_Baza_4_0_IT_PL
zał. nr 6.1.33 P052-3_pl Ekstaradach Baza 4,0 szybki profil SBS
zał. nr 6.1.34_35 Tartan 7 _ Tubądzin
zał. nr 6.1.36_38 weber_tec_Superflex_D2
zał. nr 6.1.39 weber_tec_Superflex_D2_1
zał. nr 6.1.40 weber_tec_Superflex_D2_2
zał. nr 6.1.41 weber_tec_Superflex_D2_przekrój
zał. nr 6.1.42_43 karta-techniczna-eps-036-dach-podłoga-parking
zał. nr 6.1.44 KARTA_TECHNICZNA__AQUA-STYR_EPS_200
zał. nr 6.2. specyfikacja techniczna
zał. nr 7 zaświadczenie_WAB.II.6743.508.2017.GW

DataZałącznikWielkość
2017-09-07PDF icon zal._nr_1_formularz_ofertowy_10_pt_2017.pdf606.29 KB
2017-09-07PDF icon zal._nr_2_wzor_umowy_10_pt_2017.pdf696.84 KB
2017-09-07PDF icon zal._nr_3_kosztorys_ofertowy_10_pt_2017_remont_tarasu.pdf230.34 KB
2017-09-07PDF icon zal._nr_4_oswiadczenie_10_pt_2017.pdf446.06 KB
2017-09-07PDF icon zal._nr_5_przedmiar_taras_kpcee_2017_2.pdf299.66 KB
2017-09-07PDF icon zal._nr_6.1.1._opis_do_projektu_technologicznego_taras_kpcee_2017_3.pdf1017.82 KB
2017-09-07PDF icon zal._nr_6.1.2_18._strona_tytulowa.pdf23.86 KB
2017-09-07PDF icon zal._nr_6.1.19mapa_dzialka_171_3.pdf1.82 MB
2017-09-07PDF icon zal._nr_6.1.20._projekt_archiwalny_-_przekroj.pdf1.2 MB
2017-09-07PDF icon zal._nr_6.1.21._projekt_archiwalny_-_rzut_i_pietra.pdf971.72 KB
2017-09-07PDF icon zal._nr_6.1.22._projekt_archiwalny_-_balustrada.pdf1.04 MB
2017-09-07PDF icon zal._nr_6.1.23_27._opinia_techn_taras_ekologia_2017.pdf199.51 KB
2017-09-07PDF icon zal._nr_6.1.28._siplast_primer_karta_techniczna.pdf1.76 MB
2017-09-07PDF icon zal._nr_6.1.29_30_siplast_primer_deklaracja_wlasciwosci.pdf730.7 KB
2017-09-07PDF icon zal._nr_6.1.31_32_extradach_baza_4_0_it_pl.pdf303.91 KB
2017-09-07PDF icon zal._nr_6.1.33_p052-3_pl_ekstaradach_baza_40_szybki_profil_sbs.pdf1.68 MB
2017-09-07PDF icon zal._nr_6.1.34_35_tartan_7_tubadzin.pdf1.65 MB
2017-09-07PDF icon zal._nr_6.1.36_38_weber_tec_superflex_d2.pdf486.19 KB
2017-09-07PDF icon zal._nr_6.1.39_weber_tec_superflex_d2_1.pdf191.6 KB
2017-09-07PDF icon zal._nr_6.1.40_weber_tec_superflex_d2_2.pdf188.06 KB
2017-09-07PDF icon zal._nr_6.1.41_weber_tec_superflex_d2_przekroj.pdf161.66 KB
2017-09-07PDF icon zal._nr_6.1.42_43_karta-techniczna-eps-036-dach-podloga-parking.pdf170.09 KB
2017-09-07PDF icon zal._nr_6.1.44_karta_techniczna_aqua-styr_eps_200.pdf364.3 KB
2017-09-07PDF icon zal._nr_6.2._specyfikacja_techniczna.pdf649.37 KB
2017-09-07PDF icon zal._nr_7_zaswiadczenie_wab.ii_.6743.508.2017.gw_.pdf417.93 KB

Partnerzy

Sponsorzy