Przetarg nieograniczony pn.:Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie Ogrodu Botanicznego w LPKiW Myślęcinek

Wersja do wydrukuWersja PDF

---------
Przeniesiono do archiwum: 2019-06-23
---------
Ogłoszenie nr 538210-N-2017 z dnia 2017-06-23 r.
UWAGA WYKONAWCY
1. Odpowiedź z dnia 27.06.2017r. na pytanie Wykonawcy z dnia 26.06.2017r.
2. Odpowiedź z dni 04.07.2017r. na pytanie Wykonawcy z dni 03.07.2017r.

Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie Ogrodu Botanicznego w LPKiW Myślęcinek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 9007292000000, ul. ul. Gdańska 173-175 , 85674 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 280 009, , e-mail pt@myslecinek.pl, , faks 523 280 024.
Adres strony internetowej (URL): www.myslecinek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.myslecinek.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie Ogrodu Botanicznego w LPKiW Myślęcinek
Numer referencyjny: 1/UZP/PT/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 ust. 8 UPZP, polegające na remoncie istniejącego ciągu pieszorowerowego zlokalizowanego na terenie parku botanicznego w LPKiW „Myslęcinek”. Remont polega na usunięciu istniejącej nawierzchni asfaltowej, która jest w złym stanie technicznym z licznymi ubytkami oraz wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej typu K27 „lub równoważny” koloru ciemny melanż składająca się z minimum 5 elementów, na podsypce cementowopiaskowej gr. 3-5cm. Planuje się dostosować ciąg do stałej szerokości 3,5m. W chwili obecnej ciąg posiada zmienną szerokość od ok. 3,6m do 5,0m. Po usunięciu nawierzchni część istniejącej podbudowy znajdującej się poza szerokością 3,5m planuje się usunąć. Natomiast wzdłuż krawędzi ciągu projektuje się opornik betonowy 12x25x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15. Roboty w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w: 1) Dokumentacja techniczna (DT) oraz szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), opracowane przez Usługi Projektowe Łukasz Strzyż ul. Byszewska 49, 85-416 Bydgoszcz 2) Kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem robót, 3) Wzór umowy. Dokumenty wymienione w pkt. 1-3 stanowią integralną część SIWZ i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.myslecinek.pl w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania. Uwaga: Jeżeli w SIWZ i załącznikach znajdują się jakiekolwiek nazwy własne to świadczą one o jakości materiałów/urządzeń/rozwiązań, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych o parametrach, nie gorszych niż te na które wskazują zastosowane nazwy.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45233100-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 UPZP, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, co objęte zamówieniem podstawowym, zgodnie z przedmiotem, w szczególności poprzez rozszerzenie zakresu wykonania remontu istniejącej nawierzchni asfaltowej w Ogrodzie Botanicznym. 6.2. Zamawiający udzieli zamówień tylko wtedy, gdy będzie posiadał środki finansowe na ich wykonanie. 6.3. Łączna wartość zamówień , o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 UPZP, nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego. 6.4. W przypadku wystąpienia zamówienia jw. zostanie zawarta odrębna umowa.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 70
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) Wykonawca musi przedstawić dokument potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie mniejszej niż 400.000,00 - (słownie: czterysta_tysięcy_złotych 00/100) PLN.
Informacje dodatkowe Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w §2 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia §14 ust. 2. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. §14 ust. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23 ustawy Pzp, art.24 ust.5 pkt. 1 i 2 upzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 UPZP (np. konsorcjum, spółka cywilna), spełniają wymieniony wyżej warunek udziału w postępowaniu łącznie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty: - minimum dwie roboty każda za nie mniej niż 250 tys. zł brutto, polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni każda robota nie mniej niż 2 tys. m2 lub jedna robota za nie mniej niż 500 tys. zł brutto o powierzchni nie mniej niż 4 tys. m2 nawierzchni z kostki betonowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
11.6.1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: Wykonawca musi przedstawić na wezwanie Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 2 UPZP dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie mniejszej niż 400.000,00 - (słownie: czterysta_tysięcy_złotych 00/100) PLN. 11.6.1.2. Wykonawca musi przedstawić na wezwanie Zamawiającego, wynikające z art. 26 ust. 2 UPZP wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wykaz wykonanych robót budowlanych – zał. nr 10, na wezwanie), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty: - minimum dwie roboty każda za nie mniej niż 250 tys. zł brutto, polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni każda robota nie mniej niż 2 tys. m2 lub jedna robota za nie mniej niż 500 tys. zł brutto o powierzchni nie mniej niż 4 tys. m2 nawierzchni z kostki betonowej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
11.7. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający w celu zbadania czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 uPzp oraz podstawy wykluczenia przewidziane w art.24 ust.5, które wskazane zostały przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz, zażąda przedłożenia w stosunku do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 11.6.2.1. siwz. 11.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. 11.6.2.1. SIWZ, -składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 11.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkana ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w 11.8. siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 11.4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.myslecinek.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 11.3.5. jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wykonawca na wezwanie Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy z zamawiającym przedłoży umowę regulującą współpracę wykonawców, 11.3.1. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia publicznego zobowiązani są ustanowi pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego- do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania., 11.3.2. każdy z wykonawców oddzielnie musi złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.1.1.4.siwz, 13.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a UPZP), osób wykonujących czynności, zgodnie z zadaniami wynikającym z SIWZ, wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138, 2255, z 2017 r. poz. 60. 962). 13.2. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących czynności w ppkt.1 polegać będzie na: a)w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca złoży oświadczenie o ilości osób zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania poszczególnych czynności przedmiotu zamówienia. W razie zaistnienia potrzeby ww. oświadczenie będzie podlegać modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób do wykonywania przedmiotowych czynności. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania przedłożenia: a) Wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujących czynności zamówienia wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby, b) Druków zawierających tylko imię, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia, c) Umowa o prace zawierająca tylko nazwę pracodawcy, imię, nazwisko pracownika wymiar czasu pracy. 18.9.1.Oferta musi zawierać:6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a uPzp (o ile dotyczy). Przedmiot zobowiązania musi wskazywać: 1.zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2. Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3. Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
najniższa cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY LUB ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) Zmiany zakresu zamówienia spowodowane zmianą dokumentacji technicznej, skorygowanej przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego, 2) Zmiana sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, 3) Zamiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy. c) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, d) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, e) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, f) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszonej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzieleni w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji(powodujących konieczność jego wydłużenia), g) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, h) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy. 2. 1) W wypadkach określonych w ust.1. pkt.3 Wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego na piśmie o wystąpieniu zdarzeń wywołanych w/w okolicznościami najpóźniej dzień po dniu, w którym wystąpiło zdarzenie stanowiące podstawę wstrzymania robót. Zamawiający ma przy tym prawo zweryfikować wystąpienie w/w okoliczności. Zamawiający musi wyrazić zgodę na zaprzestane robót, odnotowując zdarzenie w dzienniku budowy. Zamawiający ma prawo nie zgodzić się na wniosek Wykonawcy, który wcześniej zweryfikuje. 2) Wznowienie następuje po ustaniu przyczyn, z których nastąpiło zawieszenie robót na zasadach określonych w pkt. 1). W przypadku nie wywiązania się z procedury zawartej w tym punkcie, Wykonawca traci prawo do powoływania się na przyczyny stanowiące podstawę wstrzymania robót w późniejszym okresie. 3) W.w zmiany do umowy dopuszczalne są na następujących warunkach: a) – ad. pkt. 1) – zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, b) – ad. pkt. 2) – zmiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające, co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz zmiana sposobu wykonania zamówienia powodująca usprawnienie procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie pod warunkiem nie zwiększania ceny; c) – ad. pkt. 3)- w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, d) – ad. pkt. 3): lit.a)- o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, -lit. b) – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia. - lit. c), d), e), f), g), h)– o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, lub o czas niezbędny do zyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy oraz innych osób biorących po stronie Wykonawcy udział w realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Inicjatorem zmiany może być Zamawiający i Wykonawca. Zmiana musi nastąpić na osoby, które spełniają warunki określone w SIWZ. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 3 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiany te nie wpłyną na termin wykonania prac i nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, gdy są spełnione warunki zmiany: z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy, na wiedzy i doświadczeniu, którego opierał się Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zmiana podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że nowy podwykonawca spełnia warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca oraz brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia. Zmiany osób, na wiedzy i doświadczeniu, którego opierał się Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zmiana może nastąpić pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, że nowa osoba spełnia warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowa osoba oraz brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia 5. Pozostałe zmiany: a) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmianę wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, b) wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zmawiający może wyrazić zgodę. 6. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu-aneks. 7. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycje zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają akceptacji obu stron i formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-10, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
19. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 19.1. Miejsce składania ofert: oferty należy składać w sekretariacie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt. 1 SIWZ. 19.2. Termin składania ofert upływa w dniu 10.07.2017 godzina 09:00. 19.3. Złożenie oferty zostanie zarejestrowane (dzień, godzina). 19.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty wysyłanej przez Wykonawcę drogą pocztową. 19.5. Oferta złożona po wyznaczonym terminie do składania ofert zostanie zwrócona zgodnie z zapisami art. 84 ust.2 UPZP. 19.6. Termin otwarcia ofert: w dniu 10.07.2017 godzina 09:30 19.7. Miejsce otwarcia ofert: w świetlicy Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz w siedzibie Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, określonej w pkt.1 SIWZ. 19.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (www.myslecinek.pl) informacje dotyczące: 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2. nazwy, adresów wykonawców, który złożyli oferty w terminie, 3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki do SIWZ:
I)wzór umowy – załącznik nr 1
II)oświadczenie nr 1. o braku podstaw do wykluczenia–załącznik Nr 2 ( do oferty,)
III) oświadczenie nr 2. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu–załącznik Nr 3 (do oferty),
IV) formularz oferty - załącznik nr4(do oferty),
V) kosztorys ofertowy– załącznik nr 5(do oferty),
VI) przedmiar robót – załącznik nr 6,
VII) dokumentacja techniczna- rysunki, przekroje, opis techniczny; szczegółowa specyfikacja techniczna– załącznik nr 7,
VIII) zgłoszenie robót budowlanych z dnia 09.02.2017_postanowienie - załącznik nr 8,
IX)wykaz przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 9( po otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 uPzp),
X)wykaz wykonanych robót budowlanych – zał. nr 10 (na wezwanie),
XI) karta gwarancyjna (wg wzoru zamawiającego)- zał. nr 11.

Partnerzy

Sponsorzy