Zawiadomienie o wyborze oferty - postępowanie nr 4/UZP/PZ/2017

Wersja do wydrukuWersja PDF

Przeniesiono do archiwum: 2019-10-13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy:              przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. Usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowodnych w Akwarium-Terrarium w Bydgoszczy wraz z dostawą żywych zwierząt słodkowodnych nr 4/UZP/PZ/2017

 

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty. Po dokonaniu badania i oceny ofert, wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Idolek.pl Dariusz Kozłowski
ul. Słoneczna 38, 85-368 Bydgoszcz        

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała w punktacji łącznej największą ilość punktów tj. 100 pkt.

Lp.

Nazwa o adres oferenta

Ilość otrzymanych punktów kryterium

„cena”

Ilość otrzymanych punktów kryterium „czas reakcji w przypadku awarii”

Ilość otrzymanych punktów kryterium „doświadczenie zawodowe”

Łączna ilość punktów

1

Idolek.pl Dariusz Kozłowski
ul. Słoneczna 38,

85-368 Bydgoszcz

60

20

20

100

Zamawiający informuje, że z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Bydgoszcz 12.10.2017 r.

Partnerzy

Sponsorzy