Zawiadomienie o wyniku postępowania pn.: Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie Ogrodu Botanicznego w LPKiW Myślęcinek

Wersja do wydrukuWersja PDF

---------
Przeniesiono do archiwum: 2019-08-1
---------
Bydgoszcz, dnia 01.08.2017r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania nr 1/UZP/PT/2017 pn.: Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie Ogrodu Botanicznego w LPKiW Myślęcinek, zgodnie z art. 92 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260).
Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na terenie Ogrodu Botanicznego w LPKiW Myślęcinek.
Zlecenie zostanie udzielone:
BETPOL S.A.
ul. Inwalidów 49
85-749 Bydgoszcz
Oferent zaoferował najniższą cenę z 4 ofert, Wykonawca zaoferował kwotę w wysokości: 513343,73 zl brutto,
słownie : pięćset_trzynaście_tysięcy_trzysta_czterdzieści_trzy_złote_73/100.
Wybrana oferta przedstawia największą liczbę punktów, zawiera najkorzystniejszą cenę i najdłuższy okres gwarancji i rękojmi, ze względu na dwa kryteria ważnych ofert, bilans punktacji 100 pkt=100%.
Oferty oceniono pod względem I kryterium –ceny i II kryterium-okres gwarancji i rękojmi, następująco:
Oferta nr 1 – Firma Budowlano-Drogowa PRABET Sp. j. Wojciech Hilger Michał Szulc, ul. Malczewskiego 2, 86-300 Grudziądz, I kryterium: 48,56 pkt., II kryterium: 40 pkt., LP = 88,56 pkt.
Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE Sp. z o. o. ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz, I kryterium: 50,40 pkt., II kryterium: 40 pkt., LP= 90,40 pkt.
Oferta nr 3 – BOGMAR Sp. z o. o., ul. Kasztanowa 9 Ostromecko, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, I kryterium: 56,76 pkt., II kryterium: 40 pkt., LP= 96,76 pkt.
Oferta nr 4 – BETPOL S.A., ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz, I kryterium: 60 pkt., II kryterium: 40 pkt., LP= 100 pkt.

Partnerzy

Sponsorzy