Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie nr 4/UZP/PZ/2017

Wersja do wydrukuWersja PDF

Przeniesiono do archiwum: 2019-10-24

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 589529-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 9007292000000, ul. ul. Gdańska 173-175  , 85674   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 280 009, e-mail pt@myslecinek.pl, faks 523 280 024.
Adres strony internetowej (url): http://www.myslecinek.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego z ograniczona odpowiedzialnością
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowodnych w Akwarium-Terrarium w Bydgoszczy wraz z dostawą żywych zwierząt słodkowodnych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
4/UZP/PZ/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są usługi, w rozumieniu art.2 pkt.10 ustawy Pzp polegające na świadczeniu usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania pięciu akwariów słodkowodnych znajdujących się w budynku Akwarium Terrarium w Bydgoszczy przy ul. 177A wraz z dostawą żywych zwierząt będących własnością Wykonawcy przez okres obsługi akwariów, zgodnie z wykazem Zamawiającego . Pod pojęciem „utrzymania” rozumie się wszelkie czynności zmierzające do zrównoważenia procesów chemicznych i biologicznych występujących w akwariach, a niezbędnych dla jego dobrostanu (stabilnych parametrów wody, zdrowia i wzrostu roślin, zwierząt, eliminacji glonów), oraz utrzymujące akwaria w stanie niepogorszonym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77500000-5

Dodatkowe kody CPV: 98360000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 223200.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Idolek.pl Dariusz Kozłowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Słoneczna 38
Kod pocztowy: 85-368
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 223200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 223200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 223200.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna


Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Partnerzy

Sponsorzy