OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane pn.:WYKONANIE I MONTAŻ 28 PAWILONÓW HANDLOWYCH (STRAGANÓW DREWNIANYCH) JAKO OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ KIERMASZU NA RYBIM RYNKU W BYDGOSZCZY

Wersja do wydrukuWersja PDF

---------
Przeniesiono do archiwum: 2019-11-29
---------
Ogłoszenie nr 500066591-N-2017 z dnia 29-11-2017 r.
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy: WYKONANIE I MONTAŻ 28 PAWILONÓW HANDLOWYCH (STRAGANÓW DREWNIANYCH) JAKO OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ KIERMASZU NA RYBIM RYNKU W BYDGOSZCZY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 9007292000000, ul. ul. Gdańska 173-175 , 85674 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 280 009, e-mail pt@myslecinek.pl, faks 523 280 024.
Adres strony internetowej (url): www.myslecinek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE I MONTAŻ 28 PAWILONÓW HANDLOWYCH (STRAGANÓW DREWNIANYCH) JAKO OBIEKTÓW TYMCZASOWYCH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ KIERMASZU NA RYBIM RYNKU W BYDGOSZCZY
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/UZP/PM/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 ust. 8 uPzp, polegające na wykonaniu, montażu i demontażu straganów drewnianych użytkowanych jako obiekty tymczasowe, wielokrotnego montażu na Rybim Rynku. Wszystkie elementy należy przygotować zgodnie z instrukcją montażu i trwale oznakować (w miejscu niewidocznym oznaczyć numer elementu oraz numer pawilon), pozostawić niezbędne luzy montażowe. Bezwzględnie dbać o estetykę wykonania każdego elementu. Sporządzić wykaz zastosowanych materiałów (m.in. farb, okuć) z podaniem nazw handlowych, symboli, nazwy producenta. Właściwości techniczne potwierdzić odpowiednim dokumentem (atest, deklaracja zgodności z normą). Poszczególne elementy (wcześniej oznakowane) należy ułożyć na środkach transportu, zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przemieszczeniem podczas przewożenia, a także dostarczyć przygotowane elementy na miejsce montażu wskazane przez Zamawiającego. Miejsce montażu poszczególnych pawilonów oznaczone zostanie na planie sytuacyjnym dostarczonym przez Zamawiającego po wyborze Wykonawcy. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić stan podłoża, wyeliminować wszelkie przeszkody możliwe do usunięcia, sprawdzić spadki i nachylenie. Rozładunek w miejscu montażu możliwy będzie po zabezpieczeniu miejsca montażu przed wstępem osób postronnych. Pawilony zmontowane oraz prefabrykaty przeznaczone do montażu należy zabezpieczyć przed kradzieżą oraz aktami wandalizmu aż do momentu odbioru końcowego. Prace należy rozpocząć od ustawienia we wskazanym miejscu ram stalowych oraz ich wypoziomowania. Zmontować pawilony z gotowych prefabrykatów, zamontować okucia, wykonać wszelkie połączenia i uszczelnienia. Zamontować obróbki i elementy wyposażenia. Sprawdzić jakość wykonania, a w szczególności połączenia skręcane i uszczelnienie pokrycia dachu. Pawilony po montażu, w formie gotowej do użytkowania przekazać Zamawiającemu. Fakt ten potwierdzić stosownym protokołem. Przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, w tym projekt z naniesionymi zmianami. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Transport prefabrykatów na miejsce montażu, demontaż obiektu po okresie użytkowania, transport 3x w odległości do 20 km zgodnie z przedmiarem przy demontażu, transport x2 w odległości do 20 km zgodnie z przedmiarem przy montażu. Pierwszy montaż do 20 km od siedziby Zamawiającego. Zakres robót nie obejmuje zewnętrznej instalacji elektrycznej tylko wewnętrzną. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a UPZP. Zostały określone w pkt.13 szczegółowego opisu zamówienia. Roboty w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w: 1) Dokumentacja (D) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST), opracowane przez PBU „PORTAL” 59 85-090 BYDGOSZCZ, UL. Powst. Wlkp. 55/49, Opracowała inż. Agnieszka Ziembińska. 2) Przedmiar robót, 3) Wzór umowy. Uwaga: Jeżeli w szczegółowym opisie zamówienia i załącznikach znajdują się jakiekolwiek nazwy własne to świadczą one o jakości materiałów/urządzeń/rozwiązań, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń/rozwiązań równoważnych o parametrach, nie gorszych niż te na które wskazują zastosowane nazwy. 3.2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 1. Roboty budowlane w zakresie altan, CPV: 45211320-8. 2. Roboty budowlane w zakresie obiektów handlowych, CPV: 45213112-1.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45211320-8

Dodatkowe kody CPV: 45213112-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 357667.47
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany SYLBUD Sylwester Ciećwierz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rudzikowa 18
Kod pocztowy: 85-436
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 431730.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 431730.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 431730.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. art. 67 ust.1 pkt. 4 uPzp ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający udzielił zamówienia zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 4 uPzp. W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/UZP/PT/2017 i 7/UZP/PT/2017 dot. wykonania i montażu 28 pawilonów handlowych (straganów drewnianych) jako obiektów tymczasowych związanych z organizacją kiermaszu na Rybim Rynku w Bydgoszczy, nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Partnerzy

Sponsorzy