Regulamin terenu oraz imprezy pn."II Myślęcińskie Spotkanie Kabaretowe"

Wersja do wydrukuWersja PDF

R E G U L A M I N   T E R E N U - 
wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej

LEŚNY  PARK  KULTURY  I   WYPOCZYNKU  „Myślęcinek”  
Sp. z o.o. w   Bydgoszczy

I. Regulamin określa zasady korzystania z terenów parkowych podczas imprez masowych.

1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego regulaminu obiektu,  imprezy  oraz  instrukcji  przeciwpożarowej.

2.  Zabrania się wspinania na drzewa, słupy znajdujące się na terenie imprezy.

 1. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz  mienia  stanowiącego  własność  organizatora.
 2. Przypadki naruszenia w/w mienia będą zgłaszane służbom porządkowym oraz Policji.
 3. Należy przestrzegać zasad użytkowania terenów zielonych – nie niszczyć krzewów  i  drzew  znajdujących  się  na  terenie  imprezy.
 4. Zabrania się poruszania na terenie ogrodzonym i przeznaczonym dla organizatorów  i  artystów  bez  zezwolenia.
 5. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać do służb porządkowych lub informacyjnych imprezy, oznaczonych specjalnym strojem i identyfikatorami.
 6. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich oznaczeń, wskazań oraz poleceń organizatora imprezy przekazywanych wizualnie, za  pomocą  symboli  graficznych  lub  werbalnie  ze  sceny.
 7. Uczestnikom zgromadzonym na imprezie nie wolno posiadać żadnych napojów alkoholowych, narkotyków oraz niebezpiecznych przedmiotów i  materiałów.
 8.  W przypadku wystąpienia okoliczności ich posiadania interweniować będą  służby  porządkowe  organizatora.
 9.  Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania nie narażającego na niebezpieczeństwo  innych  uczestników.
 10.  Zabrania się rzucania jakimikolwiek przedmiotami w kierunku sceny.
 11.  Uczestnikom koncertu nie wolno bez zezwolenia zbliżać się do występujących  artystów.
 12.  Podczas koncertu nie wolno reagować w sposób, który może doprowadzić do  poszkodowania  innych  uczestników  imprezy.
 13.  Po zakończeniu koncertu należy skierować się w wyznaczonych kierunkach  
   ewakuacyjnych.

REGULAMIN   IMPREZY   MASOWEJ  
ARTYSTYCZNO - ROZRYWKOWEJ

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 -  na  terenach parkowych spółki

  Zasady Ogólne:

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie odbywania imprezy,
 2. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych  obowiązujących  na  terenie  obiektu.

  Zasady Szczegółowe:

 1. Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby. Impreza jest otwarta dla wszystkich, nie biletowana i bezpłatna.

     Organizator przewiduje zmienną liczbę osób w czasie trwania imprezy masowej.

 1. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na  teren  imprezy.
 2. Każdy kto uczestniczy w imprezie zobowiązany jest zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia sobie i innym.
 3. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do zaleceń i zarządzeń policji, służb porządkowych  oraz  organizatora.

ZABRANIA  SIĘ  WNOSZENIA  NA  IMPREZĘ:

 1. NAPOJÓW  ALKOHOLOWYCH,
 2. WSZELKIEGO  RODZAJU  BRONI,
 3. PRZEDMIOTÓW,  KTÓRE  MOGĄ  BYĆ  UŻYTE  JAKO  BROŃ  LUB  POCISK,
 4. NARKOTYKÓW,
 5. INNYCH PRZEDMIOTÓW MOGĄCYCH STANOWIĆ ZABROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA,  W  TYM  OPAKOWAŃ  SZKLANYCH,
 6. FAJERWERKÓW,  PETARD,  INNYCH  AKCESORIÓW  PIROTECHNICZNYCH

    PONADTO  ZAKAZUJE  SIĘ :

 1. WCHODZENIA NA OBSZARY, KTÓRE NIE SĄ PRZEZNACZONE DLA WIDZÓW,
 2. RZUCANIA  PRZEDMIOTAMI,
 3. ROZNIECANIA  OGNIA,
 4. PALENIA  TYTONIU  W  MIEJSCACH  DO  TEGO NIE PRZEZNACZONYCH,

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE POWYŻSZYCH ZALECEŃ REGULAMINOWYCH
I W JAKIKOLWIEK SPOSÓB NARUSZAJĄCE PORZĄDEK BĘDĄ  POCIĄGNIĘTE  DO   ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie regulują przepisy ustawy z dnia
20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 ze zmian.- ost. zm. z 2011r. Nr 217, poz.1280).

 

 

Partnerzy

Sponsorzy